Зам.-кметът д-р Страхил Карапчански представи в Брюксел трансграничните проекти на общината

Заместник-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански взе участие в семинар на тема „Европа по-близо до гражданите“, организиран от Управляващия орган на Програма Interreg V-A Румъния-България.  Събитието е част от Европейската седмица на регионите и градовете, която се провежда от 7-ми до 10-ти октомври в Брюксел.

Фокусът на семинара беше поставен върху споделянето на опит и добрите практики за това как проектите, изпълнявани по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България подобряват живота на жителите на трансграничния район чрез решаването на реални проблеми. Д-р Карапчански беше поканен като лектор на събитието, за да представи успешното сътрудничество на Русе и Гюргево в рамките на програмата. В своята презентация той подчерта значението на трансграничните проекти за развитието на еврорегиона. Той даде за пример успешно приключени и текущо изпълнявани съвместни проекти на Община Русе и румънските ѝ партньори – Община Гюргево и Окръжен съвет Гюргево – в областта на пътната инфраструктура, корабоплаването, административния капацитет за трансгранично управление на кризи, съвместното опазване и популяризиране на културно-историческото наследство в региона.

Като пример за успешна съвместна работа за решаване на проблеми в сферата на пътната инфраструктура зам.-кметът посочи проект „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с паневропейски транспортен коридор №9”, благодарение на който е рехабилитирана и модернизирана 4.6 км транспортна инфраструктура, включваща участъци от булевард „Тутракан“ в Русе, както и пътя, свързващ центъра на Гюргево и граничен контролно-пропускателен пункт Гюргево – Русе. Д-р Карапчански също така запозна аудиторията с инфраструктурните проекти, които Русе и Гюргево изпълняват в настоящия програмен период 2014-2020 г., а именно: проект „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, в рамките на който се извършва рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе-център и подобряване на навигационните условия на три корабни места, а в Гюргево се извършва изграждане на кей и развитие на зоната около канала „Свети Георги”;  проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“, по който се извършва ремонт и модернизация на бул. „Липник” по цялата му дължина, както и модернизация на пътна инфраструктура в Гюргево; проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, който предвижда реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „Трети март”, в т.ч. и ремонт и усилване конструкцията на мост при пътен възел „Сарая”в Русе, както и доставка на оборудване за мониторинг на трансграничния трафик за Окръжен съвет Гюргево.

Д-р Карапчански презентира и проект „ЕРГО Мастерплан“, в рамките на който са разработени 10 идейни проекта за трансгранично сътрудничество между Русе и Гюргево, както и проект „Подобряване на капацитета на публичните администрации в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добро управление на риска, превенция и защита на околната среда“, благодарение на който е подобрен капацитетът за изпълнение на обща политика за управление на кризи в трансграничния район. Той представи още и проекта в областта на културно-историческото наследство „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“, в рамките на който се извършват интервенции върху два емблематични исторически обекта от двете страни на Дунава – Пантеона на възрожденците в Русеи Крепостта в Гюргево.

Европейската седмица на регионите и градовете е ежегодна четиридневна проява, организирана в Брюксел, в рамките на която длъжностни лица от администрацията на регионите и градовете, както и експерти и представители на академичните среди, обменят добри практики в областта на регионалното и градското развитие. Това е призната платформа за политическа комуникация относно развитието на политиката на сближаване на ЕС и за повишаване на информираността на лицата, вземащи решения, относно ролята на регионите и градовете в изготвянето на политиките на ЕС. Европейската седмица на регионите и градовете е най-голямото европейско обществено събитие от този вид.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен