Само три превишения на фини прахови частици са регистрирани през декември в Русе

Това сочат данните от месечната справка за нивата на този атмосферен замърсител

Само три превишения на нормите за фини прахови частици 10 микрона (μm) в гр. Русе и едно за Силистра  са отчетени през месец декември, съобщават от РИОСВ. Това сочат данните от месечната справка за нивата на този атмосферен замърсител, публикувана на интернет страницата на инспекцията. Ниският брой на дните с отчетени превишения се дължи на  динамичните атмосферни условия и липсата на фактори  за задържане на замърсителите в приземните слоеве.

В годишен план, за изминалата 2020 г. за гр. Русе АИС „Възраждане“ е регистрирала 55, а ДОАС-системата в гр. Силистра 15 дни с превишения на средноденонощната норма по показател ФПЧ10. Съгласно нормативната база максимално допустимият брой дни с превишения е 35.

Анализът на данните през последните пет години показва намаляване на броя дните с нарушено качество на атмосферния въздух (КАВ) по отношение на фините прахови частици.  От 2015 г. те са били 79, през 2018 г. – 65 дни. През 2019 г. в сравнение с 2020 г. са отчетени по-малко дни с превишения – 42 броя. Не трябва да се пренебрегва фактът, че през 2020 година част от превишенията се дължат на  трансграничен пренос на прахови частици. Такъв е примерът от месец март за двата града, с отчетени  до 8 денонощия с превишена средноденощна стойност за ФПЧ10 (50 µg/m3) по тази причина. За сведение данните за същия период от фоновата станция, разположена на връх Рожен показват стойности над 180 µg/m3 заради трансграничен пренос на пясък от Аралско море.

При анализа на данните, получени от измервателната станция е видно също, че средногодишната концентрация (СГК) за фини прахови частици до 10 μm за гр. Русе през последните години е под заложената норма - 40 μg/m3.  Изчислената за АИС „Възраждане”  СГК през 2020 г. е 34,7 µg/m3.

За община Русе все още се отчита неизпълнение единствено на изискванията за годишно превишаване на среднодневната норма (СДН) за ФПЧ10 до 35 пъти. Превишенията се отчитат през отоплителния сезон.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)