Административният съд потвърди санкцията на „Монтюпе”

Тя е наложена от РИОСВ Русе

Русенският административен съд остави в сила решение на Районния съд за наложена от РИОСВ санкция на „Монтюпе”. Делото е по жалба на „Монтюпе“ ЕООД срещу решението на първа инстанция. С него  бе изменен размерът на наложената от директора на РИОСВ – Русе имуществена санкция на „Монтюпе“ ЕООД от 500 000 лв. на 450 000 лв. Съдът припомня, че предмет на касационната проверка е решението на първоинстанционния съд, а не наказателното постановление (чл. 208 от АПК, приложим на основание чл.63, ал.1, изр.2 ЗАНН). На основание чл. 218 от  АПК касационният съд проверява дали са допуснати само посочените в жалбата пороци и следи служебно за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон. Касационната инстанция приема, че в оспорения съдебен акт е бил направен обстоен анализ на преките и косвените доказателства по основния спорен въпрос – има ли неорганизирано изпускане на емисии от вредни вещества на датата и във времевия диапазон, указани в наказателното постановление. Съдът намира, че във въззивното производство е доказано наличието на тези факти, относими към административното нарушение. След обсъждане на изложените в жалбата касационни основания съдебният състав приема решението за правилно, като изцяло споделя правните изводи на Районния съд.

Решението е окончателно.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)