Изложба по случай 69-ия рожден ден на Русенския университет

14-то издание на научната издателска работа

Над 200 издания ще представят преподавателите на Русенския университет в традиционна изложба, посветена на 69-ия му рожден ден. Това е 14-тото й издание и изложбата е очаквано събитие за академичната общност в Деня на висшето училище.

Комисия под ръководството на зам.-ректора по учебната дейност, проф. Михаил Илиев, ще оценява изданията в 11 категории. Част от тях са свързани с учебния процес - книги, учебници, учебни помагала и ръководства на книжен носител, в електронна форма и WEB базирани, както и дипломни работи. Друга група имат отношение към научноизследователската дейност. Тук попадат дисертации, хабилитационни трудове, автореферати, монографии, публикации в чужди и наши периодични издания, сборници с доклади от научни форуми, издания, свързани с реализирането на международни проекти и др. В отделна категория влизат рекламните и информационните материали, които популяризират дейността на Университета.
Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)