Русенската община е защитила проект за деца в риск

15 преподаватели ще преминат през специално обучение

Община Русе подписа договор за изпълнение на проект по програма „Деца и младежи в риск”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство. Проектното предложение получава безвъзмездно над 420 000лв. по 100% грантова схема на т.нар. норвежки програми.  Проектът с наименование „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе” предвижда образователни дейности в пет детски градини, а в три от тях – ЦДГ „Червена шапчица”, ОДЗ „Снежанка” и ЦДГ „Звездица” – ремонтни дейности за близо 180 000 лв. , които включват смяна на дограма, покривни конструкции, ремонт на занимални и санитарни помещения.
 Целта на проекта е да създаде привлекателни условия в 5 детски градини в Община Русе, да въведе модерни образователни методи за предучилищна подготовка на деца в неравностойно положение, включително и от ромски произход, да приложи нов подход за работа с деца и родители чрез разнообразни форми на интеркултурно образование и да постигне трайно сближаване на деца от различни социални групи в интеграционна мултикултурна среда.
 Проектът е оценен високо заради разработените иновативни идеи в сферата на образованието, културата и изкуството, с които се постига интеркултурна интеграция, гражданското участие и сближаване на хора от различни социални групи според техните интереси. В детските заведения, които са предмет на проекта, ще бъдат създадени клубове на родители за провеждане на приобщаващи политики, граждански инициативи и взаимодействие на хората от целевите групи, за да получат подкрепа, разбиране и социална опора, да се почувстват равностойни при вземането на решения за техните деца, да имат равен достъп до културни и образователни събития, както и равен старт за децата им в училище.
 Друга значима цел на проекта е трансферът на знания, разработен като програма за продължаващо професионално развитие и подготовка на педагогическия и административен персонал в детските заведения в Община Русе. 15 педагози ще преминат през специално обучение. Специфична цел на тази дейност е повишаването на педагогическия капацитет да включва компонент "Интеркултурна компетентност", фокусиран върху интеркултурната интеграция, различни подходи за вторите езици, обучение на деца със специални потребности, работа с деца в риск, деца с емоционални и поведенчески затруднения и деца от ромски произход, отношения между учители и родители.
 Не на последно място стои изграждането на партньорски мрежи с образователни институции и организации от Кралство Норвегия и Княжество Лихтенщайн за обмен на добри практики в съвместната работа с децата, учениците и техните родители. За изпълнението на този проект партньори на Община Русе са две неправителствени организации от Кралство Норвегия – Soroptimist International Norgesunionen и B.A.R.N. – Barn Av Regnbuen Norge.
Изпълнението на проектните дейности трябва да приключи до 30.04.2016г., срок след който Община Русе е поела ангажимент за тяхната устойчивост.
Този проект е вторият, който Община Русе печели по линия на Финансовия Меморандум, подписан между Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн, Исландия и България.
Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково