Русенски университет ще обучава магистри по социално предприемачество

Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА)  даде зелена светлина за новата магистърска програма  по „Социално предприемачество на Русенския университет „Ангел Кънчев“  в края на миналата година. Програмата е в професионално направление 3.4. „Социални дейности“ и напълно отговаря на изискванията формулирани в критериалната система на НАОА. Тя е плод на инициативността и усилената работа по преподавателите от катедра „Мениждмънт и социални дейности“, които на своето първо заседание за тази година приветстваха старта на магистратурата, която е предназначена за завършили специалности в областта на „Стопански, правни и социални науки“.

Обучителният процес предвижда съвместната работа на преподаватели от 4 факултета на Русенския университет - Факултет „Бизнес и мениджмънт“, Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, Юридически факултет и Факултет „Природни науки и образование“, за да се гарантира високото качеството на образование и предоставянето на спектър от интердисциплинарни знания, необходими за успешното професионално развитие на бъдещите социални предприемачи.

Желаещите да надграждат бакалавърското си образование с магистратура могат да кандидатстват и да започнат обучение още през есента на 2022г. Необходимостта от обучение по „Социално предприемачество“ беше идентифицирана в рамките на реализацията на проект BeyondScale.eu, където Русенският университет е единствен партньор от Източна Европа в проектния консорциум BeyondScale, а Министерството на образованието и науката – единственият асоцииран партньор измежду бившите социалистически държави.

Международният консорциум на проекта потвърди, че разработената магистърска програма напълно съответства на измерението „Подготовка и подпомагане на предприемачи“ от инструмента HEInnovate на Европейската комисия, което и прави бъдещите магистри по „Социално предприемачество“ конкурентоспособни на европейския пазар.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"