Отчетоха проект за социално предприемачество в Белица

Създаде се социално предприятие "Озеленяване“

Днес в конферентната зала на община Белица на пресконференция  кметът на общината Радослав Ревански и ръководителят на проект „Социално предприемачество без граници на територията на община Белица“ Йълдъз Парова отчетоха направеното до този момент по проекта.
В присъствието на неправителствени организации, представители на бизнес средите, общински служители и граждани на Белица бяха отчетени резултатите от проведените мотивационни и професионални обучения по професия „Работник в озеленяването“, специалност „Озеленяване и цветарство“, тренинг-обучения, фокусирани върху развитието на социалните компетенции с цел да се мотивира амбицията за независимост, себеутвърждаване, себеизява и личностно израстване на най-уязвимата част от обществото, а именно хората със специални потребности и получените сертификати след проведените образователни програми. В рамките на проекта се създаде социално предприятие „Озеленяване“ в община Белица, което е ключова стъпка, насочена към справяне с проблемите, произтичащи от бедността и социалната изолация на групи от обществото, считани за рискови и уязвими по една или друга причина в изолация.
На 22.10.2018г. Общинското социално предприятие „Озеленяване“ осигури заетост на един управител, eдин счетоводител, двама технически сътрудници и тридесет и две лица като работници по озеленяване от следните целеви групи: хора с увреждания с право на работа, безработни младежи до 29-годишна възраст включително; безработни младежи с трайни увреждания; безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си, продължително безработни лица за период по-дълъг от 12 месеца, безработни лица с трайни увреждания; безработни над 54-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация; други групи безработни лица – зависими, бездомни лица, лица без никакво образование и лица, пострадали от насилие.
Срокът за заетостта на назначените лица е 12 месеца.
Проектът се реализира съгласно сключен Договор № BG05М9OP001-2.010-0184-C01, получил финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., процедура BG05М9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, Приоритетна ос 1 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.
С реализацията на проектното предложение се подпомага процеса на социалната интеграция и личностна реализация на хората с увреждания и лицата в неравностойно положение на пазара на труда и социално изключените лица, като ще се изпълнят целите на стратегията на ЕС „Европа 2020“.
Обща стойност: 389 832,80 лв. Финансиране от ЕСФ – 100%.
Период на изпълнение: 21.05.2018 г.- 21.10.2019 г.
Продължителност на проекта -17 месеца.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"