Русенският университет стартира проект за игрова терапия на деца

Русенският университет „Ангел Кънчев” започва 2022 г. с нов международен проект, насочен към разработването на учебни програми и материали, базирани на игрова терапия като ефективен инструмент за интервенция при деца.
Резултатите от проекта ще бъдат приложими в практиката на учителите в детски ясли и градини и начални училища, както и в полза на всички специалисти, чието приложно поле е свързано с холистично решаване на медицински, образователни и психологически проблеми, проявяващи се в ранна детска възраст.
В контекста на социално-психологическите негативи, в следствие на рестрикциите на пандемичната криза на COVID-19, инициативата на Русенския университет придобива още по-голяма актуалност. Тя стартира днес (20.01.2022г.) с хибридна среща на партньорите от България, Белгия, Турция и Португалия, които се събират физически и виртуално в Русе за да дискутират реализацията на двугодишния проект „Обучение по игрова терапия за интервенция при деца в ранна възраст, в съответствие с Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET)”, за който Университетът подписа договор за финансиране с Националната агенция на програма Еразъм+.
Терапията чрез игри е както научна област, така и професионална дейност, по тази причина съществен принос за успешната реализация на проекта се очаква да имат Национална асоциация на професионалисти, работещи с хора с увреждания и Център за психологическа подкрепа и интервенция “Аналитична зона”, които са партниращи организации с голям практически опит.
Предизвикателното международно начинание ще бъде координирано от Русенския университет, който планира да въвлече в изпълнението му академичен състав от два факултета с различна експертиза поради интердисциплинарния характер на проекта.
Проектът се финансира по програма ЕРАЗЪМ+, дейност КА2,
проект номер 2021-1-BG01-KA220-VET-000024805


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"