ОИЦ - Русе проведе информационни срещи в Иваново и Сливо поле

С информационните срещи в Сливо поле и Иваново приключи обиколката на Областния информационен център – Русе в областта, която се реализира съвместно с представители на териториалния офис на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ). Проектът на Споразумението за партньорство за програмен период 2021 – 2027 г. и новите моменти в него в сравнение с предходните периоди беше във фокуса на представянето. Експертът Диана Аврамова обясни, че инвестициите ще бъдат насочени към: насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход, към по-зелена и нисковъглеродна икономика; смекчаване на последиците от климатичните промени, управлението на риска и към устойчива градска мобилност; към подобряване на транспортната и ИКТ свързаност; развитие на човешките ресурси, образование и здравеопазване; по интензивно развитие на регионите и интегрираните териториални подходи. Участниците в срещите проявиха интерес към приоритетите за финансиране, особено в сферата на публичния сектор.

Друг акцент на срещите в населените места бяха 8-те подмерки на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, които предстоят да се отворят за кандидатстване до края на 2021 г. Управителят на ОИЦ Камелия Махакян обърна внимание на подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, която се очаква през септември да бъде отворена за кандидатстване. Тя дава шанс на Местни инициативни групи, които нямат финансирани Стратегии през настоящия програмен период да актуализират своите стратегии, както и възможност за сформиране на нови Местни инициативни групи и създаване на Стратегии за тяхното развитие чрез подхода Водено от общността местно развитие. Махакян отбеляза още, че одобрени МИГ са допустими кандидати по подмярка 19.3 „Подготовка за сътрудничество на МИГ“ с проекти за вътрешно териториално и за транснационално сътрудничество. Тази подмярка е отворена текущо през настоящата година.

За инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти може да се кандидатства до 17 декември 2021г. по подмярка 4.2. С възможностите за кандидатстване по подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ и 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства " земеделските стопани бяха запознати от експертите на Националната служба съвети в земеделието - Русе, които се очаква да стартират в края на месец септември.

 

 

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)