Промени в Правилника си гласуваха общинските съветници

Общинските съветници приеха промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Действащият към момента Правилник бе приет на провелата се през месец ноември 2020 г. сесия на Общински съвет - Русе. Предвид продължаващата пандемия от вируса COVID – 19 бе доказана необходимостта от провеждане на неприсъствени заседания на Общинския съвет и неговите комисии, като състоялата се през м. декември 2020 г. сесия на Общинския съвет бе проведена именно по този начин.
Това е и основният мотив общинският съветник от ПП ГЕРБ Наталия Кръстева да направи предложение общинските съветници, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, да имат право да участват дистанционно по електронен път в заседанията на Общинския съвет.
Целта на предлаганата промяна е, когато комисиите и Съвета започнат да заседават присъствено, да се даде възможност за дистанционно участие по електронен път на общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето.
Така с 42 гласа „За“, 3 „Против“ и 0 „Въздържал се“ Общински съвет – Русе реши общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID – 19 и нямат обективна възможност да взема участие в присъствените заседания на комисиите и на Съвета, да могат да изразяват своите мнения и вот по електронен път, като осъществят аудио- и видеоконферентна връзка.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)