Сигнал до български и европейски институции за злоупотреби в Община Русе

Сигнал до български и европейски институции за злоупотреби в Община Русе, е изпратен от сдружение "Спаси Русе" и до общинските съветници. 

В тази връзка общинският съветник от ГЕРБ Михаил Илиев отправя питане до кмета на Общината Пенчо Милков. 

"На 08.02.2021 г., получих имейл, адресиран до всички общински съветници, председателя на Общинския съвет и областния управител на Област Русе. В сигнала, който е изпратен и до редица български и европейски институции, се описва, цитирам: „чудовищна схема за злоупотреба с европейски средства и корупция от най-висша степен ….“, казва проф. Илиев.

Става въпрос за проекта "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (договор на проекта № Д-34-89/07.10.2019 г.).

Източниците на сигнала твърдят, че са допуснати закононарушения, от страна на Община Русе, в процедурата на обществената поръчка  за доставка на 15 бр. тролейбуси марка: BKM Energis, модел: MP-T.LF.12, тип: Metropolis, на беларуския производител HMC BKM.

Като бенефициент по посочения по-горе проект, Община Русе предстои да закупи 15 бр. тролейбуси за нуждите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД. За целта, на 13.11.2020 г. е обявена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Русе чрез закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на електрически превозни средства - 12 (+/- 1) метрови тролейбуси“. Поръчката е на стойност 14 250 000 лева без ДДС, респективно 17 100 000 лева с ДДС – 100% безвъзмездно финансиране от Европейския съюз. 

В имейла до общинските съветници се твърди, че е допуснато вмешателство от външни за Община Русе лица, свързани с един от кандидатите,  в резултат на което в техническата спецификация на обществената поръчка са заложени дискриминационни условия към другите потенциални кандидати. На заложените изисквания отговарят единствено два артикула, с които следва да бъдат оборудвани доставените тролейбуси. Твърди се, че те нямат отношение към реалния предмет на поръчката – доставка на тролейбуси. Въпреки това, възложителят изисква кандидатите да представят сертификати за тях още на фаза подаване на оферти, докато за самите тролейбуси изисква сертификати едва при бъдещата доставка, пише в имейла. С оглед на факта, че изключителен представител на производителите на двете устройства за България е конкретна фирма, можем да заключим, че именно това е фаворитът на Общината за спечелване на поръчката, се казва още в писмото.

Твърди се още, че са сезирани всички български и европейски институции, имащи задължението да гарантират законосъобразното управление на средствата, които ЕС предоставя безвъзмездно на българските общини, в това число: Европейската комисия, Европейския главен прокурор, Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС", Дирекция "Защита на финансовите интереси на ЕС" (АФКОС) при МВР, Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Държавна агенция "Национална сигурност", Специализираната прокуратура на Република България, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

 "Г-н Милков, във връзка с гореизложеното, моля да отговорите на следните въпроси:

На какъв етап е провеждането на обществената поръчка по проекта?

  1. Община Русе проверявана ли е в момента по този сигнал?
  2. Как ще отговорите на отправените към Вас и Вашия екип обвинения?
  3. Не е ли това уронване на престижа на Община Русе пред редица български и европейски институции?", пита съветникът и очаква да получи отговор на сесията на 25.02.2021 г.

 Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден