Първокурсници от РУ защитиха отлично учебна практика

Студентите от първи курс на специалност „Социални дейности“ защитиха с отличен успех своята първа учебна практика, въвеждаща ги в избраната от тях специалност и бъдеща професия. В условията на епидемиологичната обстановка и въведените във връзка с нея ограничителни мерки, те проведоха в онлайн режим своето начално практическо обучение. То стартира в първия оборудван за тази цел кабинет по учебна практика и супервизия по социална работа, във факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенския университет. В него те имаха възможността чрез създадената специализирана технологична среда и предоставените от проф. дн Сашо Нунев, ръководство и дневник за учебна практика, да се запознаят с професията на социалните работници. Първите си стъпки те направиха под ръководството на  с гл.  ас.  д-р Евгения Братоева. След това, извън университета първокурсниците продължиха  да упражняват занятията си на облачно базирана платформа за онлайн конференции Avaya Spaces, осигурена им чрез абонамент от преподавателите по социална работа. Важен принос за доброто протичане на обучението имаха и  социалните работници от различните видове социални услуги в община Русе и отдели към Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе. Съществена част от практическата подготовка на студентите беше и отделеното време за анализ на проведените онлайн срещи и наблюдения и работата с дневниците за учебна практика. В тях под ръководството на гл. ас. д-р Евгения Братоева отразяваха придобитите знания и умения. Чрез своя отговорен учебен труд и чрез отлично защитената учебна практика първокурсниците от специалност „Социални дейности“ демонстрираха, че са постигнали целите на първия етап на своята практическа подготовка. По този начин бяха поставени основите за усвояване и интегриране на ценности, знания, умения и практически опит по социална работа, необходими занапред.Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов