Финансират проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания”.

Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически и спортни обекти, на основание чл. 10, ал. 3, т. 8 от Закона за хората с увреждания.

Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти и варира между 12 000 и 50 000 лв. По-конкретно за Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обект той е до 12 000 лв., за Компонент 2 – приспособяване на вътрешна среда на обект може да достигне до 15 000 лв., а за Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.

Конкурсната документация може да бъде намерена в интернет страницата на АХУ в рубриката „Проекти и програми“ – Достъпна среда.

Проектните предложения заедно с изискуемите документи, се подават с придружително писмо в деловодството на  Агенцията за хората с увреждания по един от следните начини:

1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. „Софроний Врачански” №104-106:

- на електронен носител – всички документи, подписани и сканирани;

- на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител – всички документи, подписани и сканирани

или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посочения електронен адрес на АХУ – e-mail: [email protected].  

Крайният срок за подаване на проекти е 17.30 часа на 04.03.2021 година.

Непосредствено след подаване на проектното предложение, всеки кандидат е длъжен да изиска от Агенцията за хората с увреждания входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

Съдействие при кандидатстване може да бъде получено на следните телефонни номера: 02/931 80 95 и 02/832 90 73.

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"