В резултат на отрицателния естествен прираст: Населението в област Плевен е намаляло с 2622 души

С най-висока смъртност се отличават общините Гулянци (30.5‰), Никопол (29.4‰) и Искър (28.3‰)

През 2019 г. в област Плевен са регистрирани 2015 родени деца, като от тях 2 002 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил със 57 деца, или с 2.9%. Това сочат данните на НСИ.

Коефициентът на обща раждаемост през 2019 г. се увеличава с 0.4‰ спрямо 2018 г. и е 8.4‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Долни Дъбник (11.6‰) и Долна Митрополия (9.9‰), а с най-нисък – Никопол (5.6‰) и Гулянци (6.1‰).

Броят на живородените момчета (1 009) е с 16 по-голям от този на живородените момичета (993), или на 1 000 живородени момчета се падат 984 момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 1 277 и 725 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 8.0‰, а в селата - 9.2‰. През 2018 г. тези коефициенти са били съответно 7.9 и 8.3‰.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2019 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.81. За сравнение, през 2018 г. той е бил 1.71 деца.

Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост оказват съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението. През 2019 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете и при раждане на дете е съответно 26.1 и 27.8 години.

През последните години се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. Техният относителен дял нараства от 52.4% през 2005 г. на 59.8% през 2009 г. и на 68.4 % през 2018 година.

През 2019 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 347, или 67.3% от всички живородени.

Най-висок е относителният дял на живородените извънбрачни деца в общините Кнежа (84.0%) и Долни дъбник (78.0%). Следват общините Пордим (77.5%), Гулянци (77.4%) и Левски (76.7%). Най-нисък е относителният дял на живородените извънбрачни деца в общините Плевен (59.3%) и Никопол (59.1%). Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителствата сред младите хора.

Смъртност

И през 2019 г. нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 4 624 души, а коефициентът на обща смъртност - 19.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава.

Смъртността сред мъжете (20.8‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (18.1‰). Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (26.2‰) отколкото в градовете (16.1‰).

С най-висока смъртност се отличават общините Гулянци (30.5‰), Никопол (29.4‰) и Искър (28.3‰). Най-нисък е този показател в общините Плевен – 15.2‰ и Кнежа – 18.4‰.

През 2019 г. в областта са починали 15 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 7.5‰. След достигнатото най-високо равнище през 2002 г. - 13.9‰, коефициентът на детска смъртност варира от 13.7‰ през 2005 г, до 6.5‰ през 2013 г. През 2019 г. коефициента на детска смъртност намалява с 3.8‰ спрямо 2018 година.

Естествен прираст на населението

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между ражданията и умиранията представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2019 г., в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на областта е намаляло с 2 622 души, и се запазва като през 2018 година.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 11.0‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 8.1‰, а в селата - минус 17.0‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

С най-малък по стойност коефициент на отрицателен естествен прираст е община Плевен (- 6.9‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст са общините Гулянци (-24.4‰) и Никопол (-23.8‰). Останалите общини също са с отрицателен естествен прирастСнимка на Деня

За честта на Варна! (видео)