Община Русе ще предоставя патронажна грижа за 261 възрастни и хора с увреждания

Днес, 15.08.2019 г., се проведе начална пресконференция по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“. На нея присъстваха ръководителят на проекта г-жа Радостина Пейкова и екипа по проекта, директорът на дирекция „Здравни и социални дейности“ г-жа Катя Петрова, представител на Община Сливо поле, представители на лечебни заведения, кметове на кметства, медии и др.

Основната цел на проекта е обезпечаване и подпомагане на определени целеви групи от възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. От патронажната грижа ще могат да се възползват лица на възраст над 65 години; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи; лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

Услугата ще се предоставя на 261 потребители за община Русе, както и на 33  потребители на различни здравно-социални услуги за община Сливо поле от специализиран персонал, който включва болногледачи - 36 лица на пълен работен ден и до 72 лица на непълен работен ден; лекар; медицински фелдшер; рехабилитатор; психолог; социален работник и координатор. По график те ще извършват почасови посещения в домовете на потребителите, прилагайки индивидуален подход към всеки, в зависимост от конкретното състояние и заболяването. Услугите ще бъдат организирани и предоставяни в съответствие с Методиката за предоставяне на патронажна грижа по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, разработена по Компонент 1 на процедурата и утвърдена от министъра на Министерство на здравеопазването.

Административният договор BG05М9ОР001-2.040-0117-C01 е между Община Русе и Министерство на труда и социалната политика по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Обща стойност на проекта, който се реализира в партньорство с Община Сливо поле, е 687 693,28 лв., от които 85% са европейско финансиране в размер на 584 539,29 лв. и 15 % национално финансиране в размер на 103 153,99 лв. Периодът на реализация е 15 месеца, считано от 22.07.2019 г., като дейностите по предоставяне на социалната услуга ще се  реализира в област Русе, община Русе, град Русе и при заявена нужда и потребност  от потребители ще се предоставя и във всички населени места на територията на община Русе.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯСнимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"