Община Русе ще изгради анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци

Днес в Заседателна зала на Община Русе се проведе начална пресконференция  по проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО – Русе“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проекта бяха представени от заместник-кмета по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, ръководителя на проекта инж. Никола Кибритев и екипа на проекта.

Община Русе изпълнява проекта в партньорство с общините Иваново, Ветово, Сливо поле и Тутракан, с които са членове на Регионално сдружение за управление на отпадъци – Русе (РСУО-Русе). Основната му цел е изграждане и въвеждане в експлоатация на анаеробна инсталация на територията на РСУО – Русе, както и осигуряване на разделното събиране на биоразградими отпадъци от общините членове на РСУО – Русе. По този начин ще се осигури допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци, което ще доведе до намаляване количеството депонирани отпадъци и ще допринесе за постигане на Специфична цел 1, на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“. Така ще се допринесе за постепенното намаляване на количествата на депонираните и увеличаване на количествата рециклирани/оползотворени биоразградими отпадъци.

Очакваният резултат от изпълнението на мерките и дейностите е осигуряването на допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци от 17 845 т/год.  и намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч на биоразградимите към 2023 г. , с 52 %.

Проектът е на стойност 34 841 674,21 лв. и е с продължителност 50 месеца. Финансиращ орган е Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г., по процедура „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯСнимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"