Oтмениха неправомерна разпоредба от Наредба, приета от общински съвет в Ценово

Крими

22-07-2019, 13:10

Автор:

ruseutre.bg

Всичко от Автора

По протест на Окръжна прокуратура – Русе, Административен съд - Русе отмени разпоредби от Наредба № 12 за управление на общинските горски територии на Община Ценово, приета от Общински съвет.

            Съдът приема за основателни доводите в протеста на прокуратурата и отмени чл. 21, ал.1 т.1 и 4 и чл. 73, ал. 3 от Наредбата, като незаконосъобразни и противоречащи на закона.

 Според чл. 21.(1) Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията се учредява за изграждането на: т.1. Стълбове за въздушни електропроводи, и т.4. подземни електропроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, водопроводи, канализации, кабели и други елементи на техническата инфраструктура.  Посочената разпоредба е в пълно противоречие със законовите разпоредби на чл.54, ал. 1 и чл. 152, ал.1 от Закона за горите, в редакцията му към настоящия момент, след измененията на закон с ДВ бр.83/2018 и ДВ. бр.1 /2019г., според които строителството в горски територии без промяна на предназначението се допуска само за изграждане на обекти, изрично посочени в Закона за горите. В изброените в закона обекти, не присъстват посочените обекти в т.1 и т.4 на чл.21, ал. 1 от Наредба № 12 на Община Ценово, което означава, че за изграждане на описаните в Наредбата обекти, вече според Закона за горите се изисква промяна на предназначението.  По същество в общинската разпоредба, съществуват текстове и се разрешава нещо, което законът не допуска.

По протест на прокуратурата е отменена и разпоредбата на чл. 73(3), съгласно която не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 100 лв. включително или е постановено отнемане в полза на държавата вещи, чиято стойност е до 1000 лв., или обезщетението за причинени щети е на същата стойност. Необжалваемост на тези глоби противоречи на разпоредбите на ЗАНН, в които не е посочено, че глобите не подлежат на обжалване. Това е в нарушение на принципите на правовата държава залегнати в Конституцията на РБ и на международното право – Хартата на основни права на ЕС и ЕКЗПЧОС, /всеки, чиито права и свободи са били нарушени има право на ефективни правни средства за защита пред съд/.

Решението на Административен съд-Русе, с което са отменени по протест на прокуратурата разпоредби от Наредба №12 на  Община Ценово не е обжалвано и е влязло в сила.Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май