Картина на трудовия пазар за февруари 2018 година в община Русе

Парите

28-03-2018, 13:21

Снимка:

Бюро по труда Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

25 семейства в Русенско санкционирани за неизвинени отсъствия на децата им

Регистрираните безработни лица от община Русе са 281

През февруари 2018 г. постъпилите на работа регистрирани безработни лица от община Русе са 281.

Започналите работа безработни с работническа професия са 72, специалистите са 138, а тези без квалификация - 71.

От всички устроени на работа 165 са жени, а 59 са младежи до 29-годишна възраст. Постъпилите на работа  лица с трайни увреждания са 11, висшистите - 102/36,3%/, продължително безработните - 24. На първичния трудов пазар са наети 227 безработни лица, а по програми, мерки и схеми за заетост - 54. Със съдействието на трудовите посредници е осигурена заетост на 246 души.

Общо обявените през февруари свободни работни места от работодатели на територията на община Русе са 420. Отчита се чувствително нарастване на търсенето на работна сила в сравнение с предходния месец януари /с 49 свободни работни места/. На първичния трудов пазар са обявени 339 СРМ.

От частния сектор са обявени 298 свободни работни места, а в зависимост от икономическите дейности най-много са заявени в в сферата на търговията – 87 места. Следват машиностроенето /36/, селското и горското стопанство /34/, производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия /28/, шивашкото производство /27/, административните и спомагателните дейности /12/, предоставянето на услуги /5/, образованието /4/, хуманното здравеопазване /2/ и др.

Като най-търсени през февруари могат да се посочат следните професии: обслужващ магазин; продавач-консултант; лични асистенти; помощник-възпитатели; машинен оператор, изделия от метал; работник рециклиране на отпадъци; водачи на селскостопански машини; машинни оператори, шиене; гладачи; общи работници; строителни работници  и др.

На субсидирания трудов пазар в община Русе  през февруари са обявени 81 СРМ по програми за заетост, 20 от които са по схеми на ОПРЧР.

Входящият поток безработни през февруари е 412 души /407 новорегистрирани и 5 с възстановена регистрация/, със 133 по-малко спрямо януари. Изходящият поток от безработни лица отбелязва нарастване и се състои от 441 души /със 17 повече спрямо януари/.

Броят на регистрираните безработни намалява и в края на февруари 2018 г. за община Русе те са 2849, с 29 по-малко от края на януари.

В сравнение със същия период на предходната година се отчита значителен спад на регистрираната безработица - в края на февруари 2017 г. регистрираните безработни лица са били  2970  /със 121 повече/.

Равнището на безработица в края на февруари 2018 г. за община Русе е 3.5%, с 0,1 п.п по- малко от предходния месец и с 3.5 процентни пункта под това за страната. За февруари равнището на регистрираната безработица за страната също намалява спрямо януари и е 7,0%.

Като търсещи работа лица са регистрирани и 91 заети, 30 учащи и 68 пенсионери.

Продължително безработните лица от община Русе /с престой в ДБТ над 1 година/, запазват числеността си от януари - 322 лица.

По професионален признак регистрираните безработни са почти без промяна спрямо януари: специалисти – 41,8%, без специалност – 29,2%, и с работнически професии – 29,0%.

Разпределението на регистрираните безработни в общината според образованието през февруари също не се различава съществено от предходните месеци, като преобладават тези със средно образование – 1589 /55,8%/, хората с висше образование са 759 /26,6%/, а тези с основно и по-ниско образование - са 501 /17,6%/.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 36,8% /1048/. Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 368 /13,0%/. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 292.

 [1] Равнището е на база брой безработни, регистрирани в бюрото по труда -Русе, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.

[2] по данни на АЗСнимка на Деня

За честта на Варна! (видео)