Одобриха вариант за разширение на бул. „Бозвели“

Мисия

23-11-2017, 09:56

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Трима старейшини одобрени да подкрепят преименуването на на УМБАЛ – Русе

В Община Русе постъпиха искания от граждани, живущи по ул. „Бозвели“ с искане за проектиране на нова улична регулация

Съгласно одобрения Общ градоустройствен план на гр. Русе с Решение № 231, прието с протокол № 15/12.06.2008г. на Общински съвет – Русе в този район е предвидено изграждане на районна артерия – клас III Б, преминаваща основно през жилищни територии и осъществяваща връзка между бул. „Христо Ботев“ и бул. „3-ти март“.

Част от предвиденото трасе е реализирано в участъка от бул. Цар Освободител“ до ул. Борисова“. В останалата си част, до края на ул. „Сент Уан“ /„Сарайския мост“/, в резултат на постъпили жалби от граждани, заповедта за одобряването на Подробния устройствен план е отхвърлена по съдебен ред. В резултат на това редица квартали, разположени от северната страна на ул. „Бозвели“ остават незатворени регулационно /126.1, 128, 129, 131 и 132/.

През 2016г. и в началото на 2017г. В Община Русе постъпиха искания от граждани, живущи по ул. „Бозвели“ с искане за проектиране на нова улична регулация, с цел уширяване на улицата.

По повод на постъпилите сигнали от граждани, притежаващи имоти по ул. „Бозвели“ в участъка от ул. „Борисова“ до ул. „Николаевска“ Община Русе възложи изработване на Подробен комуникационно-транспортен план /ПКТП/, придружен от Подробен план за организация на движението /ППОД/ с цел да докажат техническите възможности за продължение на бул. „Бозвели“ в учасъка от ул. „Борисова“ до „Сарайски мост“ при „най-икономичното“ решение, относно засягане на имоти – частна собственост с оглед частично или пълно отчуждаване.

Предвид високата обществена значимост и наличните няколко варианта за трасе на разширението и връзката с ул. „Сент Уан“ /„Сарайския мост“/ е необходимо да бъде решен въпрос от местно значение, като Общински съвет – Русе приеме вариантите за трасе, съобразно които ще се реализира разширението на ул.“Бозвели“. С последващо решение на Общински съвет – Русе ще се разреши изработването на ПУП – Подробен устройствен план – План за регулация на кварталите 126.1, 128, 129, 131 и 132, прилежащи северно от ул. „Бозвели”, Изменение на план за регулация на кварталите 38, 39, 133.1, 134 и 141 и План за улична регулация от ул. „Борисова“ – о.т. 495 до края на улица „Сент Уан” (Сарайски мост) – о.т. 670/ по плана на гр. Русе. Същият ще бъде одобрен от Общински съвет – Русе, съгласно разпоредбите на ЗУТ. 

Предварителният проект за ПКТП и ППОД е съобразен с Наредба № 2/29.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно транспортни системи в урбанизирана територия, Наредба № 1/17.01.2001г. за организация на движението, Наредба № 2/17.01.2001г. за сигнализация с пътна маркировка и Наредба № 18/23.07.2001г. за сигнализация с пътни знаци. 

Същият беше подложен на обществено обсъждане на 11.07.2017г. и разгледан от Общински експертен съвет /ОЕСУТ/ на 13.09.2017г. 

От разработените два варианта за участъка от ул. „Борисова“ до ул. „цар Шишман“ и три варианта за участъка ул. „Цар Шишман“ до „Сарайски мост“, ОЕСУТ в разширен състав прие: 

I вариант на участък ул. „Борисова“ – ул. „цар Шишман“, който предвижда габарит от 22м с две платна по две ленти за движение в посока с ширина 3.5м, разделителна ивица от 2м, и тротоари по 3м, разположени успоредно на южната регулационна линия на сегашната ул. „Бозвели“. След ул. „Дондуков-Корсаков“ булеварда се раздвоява на два еднопосочни участъка от север и от юг на сградата на старата аптека Манев, с широчини на пътни платна по 7м и тротоари по 3м, с изключение на участъка от ул. „Дондуков-Корсаков“ до ул. „Цар Шишман“ – 2.5м. Първият вариант на участъка е разработен на чертежи 1.1 и 1.2. Преките улици на булеварда, „Видин“, „Дондуков-Корсаков“ и „Цар Шишман“ са заустени към бул. „Бозвели“ на режим вход-изход (само десни завои);

 

II вариант на участъка от ул. „Цар Шишман“ до „Сарайски мост“, който представлява двоица от улиците „Места“ и „Сент Уан“. Предвижда се посоката към „Сарайски мост“ да е по ул. „Места“, еднопосочно с габарит 10м, с платно 7м и два тротоара по 2м. В района на кръстовището на ул. „Николаевска“ и ул. „Места“ е предвидено уширение за спирка от МГТ. В участъка от ул. „Места“ до ул. Сент Уан“ движението се препокрива с движението по ул. „Стефан Стамболов“ и се осъществява връзката със „Сарайски мост“. Обратната посока изцяло ползва сега съществуващата улица „Сент Уан“ с габарит 12м, с платно 9м и тротоари по 1.5м до кръстовището на Корабният техникум. На север от кръстовището с ул. „Сент Уан“ ул. „Николаевска“ се преобразува в четирилентова, като две от лентите са за нейното продължение към завод „Арда“ и две от лентите за насочване към южното платно на бул. „Бозвели“ (южно от старата аптека Манев). Циркулярната крива за насочването е с радиус 45,5м. Варианта е разработен в чертеж 2.1, а ППОД в чертеж 2.2. 

Днес Общински съвет Русе одобри вариант за разширение на ул. „Бозвели“, както следва:

– I вариант на участъка от ул. „Борисова“ до ул. „Цар Шишман“;

– II вариант на участъка от ул. „Цар Шишман“ до „Сарайски мост“. в участъка от ул. „Борисова“ до ул. „Сент Уан“ /Сарайския мост“/.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден