МБАЛ „Ю. Вревская“ – Бяла с безвъзмездно право на общинската сграда

Новините

05-06-2017, 12:32

Снимка:

Община Бяла

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Преглед на строителството на обекти в Бяла, направи депутатът Пламен Нунев

За срок от 10 години

Общинският съвет в Бяла даде своето съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване без търг или конкурс в полза на “ Многопрофилна болница за активно лечение Юлия Вревская – Бяла “ ЕООД за срок от 10 години върху следната част от имот- частна общинска собственост: Терен с площ 28 729,10 кв.м. представляващ част от поземлен имот с идентификационен № 07603.501.909 с площ 29 726,00 кв. м. по кадастралната карта на гр. Бяла, одобрена със Заповед № РД-18-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ имот с пл. № 909 в кв.143 по регулационния план на гр.Бяла, Област Русе одобрен със Заповед №117/1983 г. с обща площ 28750,00 кв.м. заедно с построените в имота: Едноетажна масивна сграда – поликлиника, построена 1896 г., със застроена площ 1976 кв.м; триетажна масивна сграда – вътрешно отделение построена 1986 г. състояща се от сутерен със застроена площ 225 кв.м, първи етаж със застроена площ 671 кв.м с помещения за лекарски кабинети, видеозон, рентген, лаборатории, втори етаж със застроена площ 671 кв.м с помещения за лекарски кабинети, медицински персонал, интензивно отделение, вътрешно отделение, трети етаж със застроена площ 671 кв.м с помещения за лекарски кабинети, медицински персонал, хемодиализа, вътрешно отделение и столова; Двуетажна масивна сграда – родилно и гинекология стара част строена 1968 г. състояща се от сутерен със застроена площ 544 кв.м с помещения за столова, гинекологичен кабинет, стая за прием, WС, фоайе, складове и 13 бр.гаражи; първи етаж –със застроена площ 499 кв.м, с помещения за родилно и гинекология; масивна сграда родилно и гинекология нова част построена през 1986 г. с операционна, АГО със застроена площ 271 кв.м; двуетажна массивна сграда хирургия и неврология, построена 1947 г. състояща се от сутерен със застроена площ 836 кв.м, първи етаж хирургия със застроена площ 866 кв.м, втори етаж неврология със застроена площ 836 кв.м; масивна едноетажна сграда пералня, построена 1992 г. със застроена площ 156 кв.м; гаражи 6 бр. построени 1992 г. със застроена площ 169 кв.м; ремонтна работилница, построена 1992 г. със застроена площ 253 кв.м; Кухненски блок построен 1985 г. състоящ се от сутерен със застроена площ 145 кв. и първи етаж със застроена площ 290 кв.м, портал – централа построен 1992 г. със застроена площ 34 кв.м.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)