Преобразяват крайбрежната зона в Русе

Плановете влизат в Общинския съвет

Подробни устройствени планове за крайбрежна парково – рекреационна и парково - традиционна зона на град Русе предстои да разгледа и гласува на заседанието си през този месец Общински съвет - Русе. Те са част от предвиденото в направлението "Градска среда" на проекта "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе на програмен период 2014-2020 г.", разработен като продължение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Русе.

 

С единия проект се прецизират границите на изграждане на смесената крайбрежна парково-рекреационна зона на Русе. Благоустрояването на крайбрежната ивица, северно от „Парк на младежта” и обособяването й като зона за обществен отдих обхваща участъка от крайбрежната градска зона от ул. „Мостова“ до Зимовника на ИА ППД, пише topnovini.bg.

 

Крайбрежието е включено в зона за публични функции с висока обществена значимост за възстановяване и развитие на старата градска част на града, чрез интегрирането на крайбрежната зона към парковата среда и ансамбъла от обществени сгради и е важен елемент от транс граничното сътрудничество на Еврорегион Русе-Гюргево, отбелязват по този повод от местната администрация.

 

Проектът предлага решение на теренните особености на зоната и пространствена връзка между двете тераси, при наличие на функционираща ЖП линия, решава транспортно – комуникационния проблем свързан с осигуряване на нормален достъп до зоната и обслужване на всички дейности при съобразяване със съществуващите крупни инженерни мрежи. Проектирана е среда с парков и рекреационен характер – пешеходни и озеленени пространства, атракции, спортни площадки и съоръжения, както и осигуряване на достъпна среда за хора с ограничени възможности за придвижване, осигурен е достъп до обектите на културно – историческото наследство и третиране на заобикалящото ги пространство с оглед вписването им в общата концепция на парково – рекреационната зона – сградата на ЖП гара и прилежащия терен с експонираните на открито локомотиви и вагони.

 

Съгласно Генералния комуникационно-транспортен план за обслужване на зоната е проектирана улица от първостепенната улична мрежа с пътно платно 2 по 3.50м за главното движение и тротоари 2 по 3 м. Трасето е с начало ул. „Мостова“, преминава пред „Мегамол“, МБАЛ Русе и продължава към Музея на транспорта и след Регионалния център за интегрирано управление на риска (бивш Техникум по ЖП транспорт) продължава по долната тераса на парка. При достигане на Фабриката за мая се разклонява за Зимовника, където да се включва в съществуващата улица на индустриалните терени, а по северната част на парка се включва във пътен възел „Тутракан" в района на ЛВЗ. Пресичането на съществуващата железопътна линия ще се осъществява чрез два охраняеми ж.п. прелеза. Предвидено е изграждане на паркинги при Музея на транспорта и Регионалния център за интегрирано управление на риска (бивш Техникум по ЖП транспорт) за 88 автомобила и под ската на тенискортовете за 75 автомобила.

 

За района в западната част на зоната между ул. „Мостова“ и Канална помпена станция „Кея“ се предвижда задънена улица, осигуряваща достъп до терена на помпената станция и са предвидени места за паркиране на 62 автомобила. В края на улицата е проектирано улично уширение, което осигурява обръщане на автомобилите в обратна посока.

 

Във втория етап от изпълнението, за преодоляването на денивелацията между високата и ниска тераса при „Мегамол“се предвижда автомобилен надлез, който е продължение на ул. „Независимост“.

 

Пешеходното движение в зоната ще се осъществява чрез тротоари, паркови алеи и пешеходни площи, включващи крайбрежния булевард и пешеходната алея по трасето на крайбрежния колектор. Ширината на тези елементи ще е от 1.50 до 18 м, в зависимост от функцията на съответните подзони, до които достигат и обслужват. За преодоляването на денивелацията между високата и ниска тераса се предвиждат три пешеходни надлеза. Два от надлезите ще са разположени по алея „Младост“, на сегашния „Парк на младежта”. Третият надлез ще е в района на Регионалния център за интегрирано управление на риска (бивш Техникум по ЖП транспорт) и ще свързва северния тротоар на ул. „Придунавски булевард“ с крайната точка на пешеходната алея по трасето на крайбрежния колектор. Към надлеза при „Мегамол“ и към площадката в района на прелеза при Фабриката за мая са предвидени асансьори за осигуряване достъпността на териториите в зоната за хора с ограничени двигателни възможности.

 

Организирано е и велосипедно трасе по южната част на пешеходната алея по трасето на крайбрежния колектор, последвано от трасето на тупиковата между ул."Мостова" и Каналната помпена станция. Тъй като пешеходната алея и велосипедната алея са на едно и също ниво, велоалеята ще е маркирана с цвят върху бетоновата настилка. Предвидено е ограждение за отделянето на велоалеята от пешеходната част.

 

С другия ПУП се цели създаване на планова основа на ниво подробен устройствен план за изграждането на териториите в северната част на град Русе в границите на запад от „Речна гара“ до продължението на направлението на ул. „Мостова“ на изток.

 

Проектът предлага профила на бул. „Придунавски“ да се промени на седем метра /2 х 3,50 м./ с прилежащи тротоари от по три метра и двупосочно движение. При улица „Велико Търново” ще се изгражда ново кръстовище с ленти за ляво завиване, което след реконструкцията на бул. „Придунавски” и пешеходната пасарелка ще позволи по – добър достъп до градските зони. За целта ще се отвори ул. „Велико Търново” за еднопосочно автомобилно движение към централна градска част, което налага да се промени сега действащата организация на движение в контактната зона от ул. ”Райко Даскалов” до Речна гара.

 

Реконструкцията ще започне от кръстовището с ул. „Райко Даскалов”, което ще се оформи като кръгово и ще продължи до Гимназията по облекло. Новото трасе ще слиза при пасарелката и с наклон от 6% ще се свързва със съществуващия път при административната сграда на Пристанищен комплекс. По този начин се затваря транспортният пръстен в централната градска част, като се подобрява в нивелетно отношение трасето на булеварда, отчитат от общинската администрация.

 

По новото реконструирано трасе на бул. „Придунавски”, с оглед използването му като носител на масов градски транспорт, се предвиждат автобусни „джобове”, в зоната на ул. „Батак“ и ул. „Любен Каравелов“.

 

Надлъжно, покрай реката е ситуирана съществуваща пешеходна алея, която кореспондира с архитектурно–художествената композиция на зоната. Обслужващата алея започва от Дълбокия път и се развива и в източна посока до ул. „Мостова“. Предложени са места за паркиране чрез кръгови автоматични системи за паркиране.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"