Община Русе с нов проект за деца с увреждания

30 деца са настанени до момента в три центъра от семеен тип

Проектът „Нашите деца са наша отговорност – разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 години“ беше представен от Община Русе.

Основната му цел е реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции и създаването на функционална мрежа от нови резидентни и съпътстващи услуги, които да заменят институционалната грижа. 

До момента на територията на Русе са разкрити и функционират три центъра за настаняване от семеен тип – „Вяра“, „Надежда“, „Любов“, където чрез създаване на среда близка до семейната на децата и младежите се предоставя възможност за подобряване качеството им на живот. Центровете са с общ капацитет от 36 места + 6 места за спешни случаи. До средата на месец май т.г. в тях са настанени общо 30 деца и младежи. Социалните услуги гарантират пълноценното им физическо, емоционално и познавателно развитие. За тях се осигурява 24-часова грижа, ориентирана към индивидуалните им нужди, като освен персоналът, ангажиран в трите центъра, с децата и младежите работят и външни специалисти – консултант-методист, детски психиатър, рехабилитатор, логопед, медицински специалисти и възпитатели.

Проектът е със срок на изпълнение 17 месеца, като Община Русе ще осигури устойчивеост на социалните услуги в рамките на 5 години.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен