Как ще се подкрепя енергийното обновление?

Подкрепата на енергийна ефективност през настоящия програмен период ще се осъществява по линия на Програмата за развитие на регионите и по Плана за възстановяване и устойчивост. Това стана ясно днес по време на организирана от ОИЦ-Русе онлайн срещата на експерти на Мрежата от областни информационни центрове и на общини с представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на тема „Нови моменти в регионалното развитие и подкрепа за енергийна ефективност през програмен период 2021 – 2027“.

По Програмата за регионално развитие ще се финансират целенасочени инвестиции за енергийна ефективност, като се насърчава използването на екологични материали, иновативни решения, вкл. ВЕИ, зелена инфраструктура, кръгова икономика, вкл. прилагането на мерки, които водят близко до нулево потребление.  Един от подходите ще е „Нов европейски Баухаус“, което освен устойчивост и комфорт означава и естетичност, коментира Ивайло Стоянов от УО на ПРР в МРРБ. В презентацията си той се фокусира върху онази част от програмата, която ще подкрепя енергийна ефективност. Въпреки че все още тя не е одобрена от ЕК, вече е ясно, че бенефициенти ще бъдат 50-те градски общини чрез интегрирани партньорски проекти. Това ще рече, че приоритет ще имат проекти, при които например се въвеждат мерки за енергийна ефективност в група сгради плюс такива за подобряване на градска и паркова среда, енергоспястяващо осветление, зарядни станции за електромобили и др. Допустими ще бъдат многофамилни и еднофамилни сгради, като за последните ще бъдат прилагани финансови инструменти. След реализацията на мерките, трябва да се постигне  клас на енергопотребление А и 30 % спестяване на първична енергия. Общият бюджет за енергийна ефективност е над 356 млн. лева.

Енергийно обновление на жилищни и нежилищни сгради ще се финансира и по Плана за възстановяване и развитие. За жилищния сграден фонд лектор бе Весела Звезданова от дирекция „Жилищна политика“ към МРРБ. Тя обясни, че подпомагането е свързано с две реформи: създаване на обслужване на едно гише (първо 6 пилотни гишета, а след това на 28) с цел подобряване на осведомеността на гражданите и изменения в Закона за управление на етажната собственост, вкл. облекчаване на вземането на решения, регламентиране дейността на професионалните домоуправители. За финансиране ще могат да кандидатстват само многофамилни сгради, които имат техническо и енергийно обследване и технически проект. Ако бъдат одобрени, сумите ще им се възстановят. Детайлите ще станат ясни с насоките за кандидатстване, които тепърва ще се разработят. Тези, които кандидатстват до март 2023 г. ще получат 100 % безвъзмездна финансова помощ, а тези, които го направят от март до декември 2023 г. , ще получат 80 %. Няма да са допустими само отделни мерки, а цялостно обновяване, без конструктивно укрепване. Целта е 30 % спестяване на енергийно потребление. Общата стойност на финансовия ресурс е 1 176 900 000 лева без ДДС.

По отношение на нежилищните сгради Планът предвижда 617 млн. лева. Те ще бъдат разпределени в два компонента – за публични сгради ( вкл. за администрации, за култура, изкуство и спорт , за сгради на БАН) и за сгради на микро, малки, средни и големи предприятия

 

на територията на цялата страна, обясни Моника Стоянова от ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ на МРРБ.  

370,3 млн. лева ще е бюджетът за първия компонент, като 70 % от ресурса ще е предназначен за публични сгради и администрации, 15 % за културни и спортни сгради и 30 млн. лева за имоти на БАН. Допустими бенефициенти са всички общини в партньорство с компетентен национален орган (областни администрации, министерства) и др. партньори, собственици на сгради. Недопустима е образователна, здравна и социална инфраструктура, подчерта Моника Стоянова. Тя обясни още, че по първия компонент допустимите дейности са обследване на енергийна ефективност, разработване на концепция за устойчивост, инвестиционен проект, технически паспорт на сградата, СМР, авторски надзор и инвеститорски контрол. Предвижда се финансиране чрез БФП, комбинирано с финансови инструменти, обсъжда се и възможност за договори с гарантиран резултат.  Целта е сградите да придобият енергиен клас А. С цел балансирано разпределение на финансовия ресурс, се обсъжда да има предварително заделени средства по области или райони, а конкуренцията да е между сградите.

По втория компонент могат да кандидатстват микро, малки, средни и големи предприятия от цялата страна за сгради, предназначени за производство, търговия и услуги. От него са изключени обекти на селското стопанство и за производство на електроенергия. Общият бюджет е 235,2 млн. лева. От него 40 % е за големи предприятия, 35 % за средни и 25 % за микро и малки. Тук безвъзмездната финансова помощ е до 50 %. Допустимите дейности са: енергийно обследване и проектиране, изолация, подмяна на дограми, на отоплителни и охлаждащи системи, възможност за ВЕИ, осветление, вентилация.

 

 

 

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)