Община Русе ще иска финансова подкрепа за реставрация на Семизовата къща

Oбщинските съветници одобриха единодушно предложението Община Русе да кандидатства пред Министерството на културата за предоставяне на финансова подкрепа за извършване на консервационно-реставрационни дейности на сградата на ул. „Иван Вазов“ №15. Тя е позната на русенци още и като Семизовата или Симеоновата къща. 

Кандидатстването за получаване на средствата стана възможно, след като Министерството на културата обяви проектна сесия за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности от национално значение.

Процедурата на МК изисква собственикът на недвижимата културна ценност да представи декларация или друг документ, удостоверяващ съгласието на собственика за осъществяването на консервационно-реставрационните дейности. В настоящия случай това се явява решението на Общинския съвет.

Кандидатстването за финансиране е мотивирано от състоянието на сградата към момента, което експерти определят като критично. Вследствие от навлажняване на земната основа и частично пропадане на льосовия масив се наблюдава частично слягане в основите. Напукани са част от носещите стени и от таваните, като деформациите са довели и до течове, които допълнително са увредили части от сградата.

Община Русе е изготвила проект от 4 стъпки за консервация и реставрация на Семизовата къща, който включва комплекс от мерки по екстериора и интериора на сградата и прилежащото й дворно пространство. Те целят както подобряване на състоянието им, така и предотвратяване на бъдещо увреждане и загуба на оригинални елементи и материали.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"