Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти за заетост на хора с увреждания

Областна администрация Русе информира, че Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хора с увреждания.

Програмата има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително и за изпълнение на квотните задължения. Тя е насочена е към хората с трайни увреждания, тъй като заетостта в обичайна работна среда води до най-бърза социализация на хората с трайни увреждания.

По тази програма се отпускат средства за следните области на действие, условно наречени компоненти: осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст; приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст; оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване; квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие.

Максималният  размер на субсидията е между 1000 и 10 000 лева. По първите три компонента е 10 000 лева, а по последния 1000 лева на лице с трайно увреждане.

По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания, публикувана в сайта на АХУ в рубрика: Проекти / програми, НПЗ по чл.44, ал.1 от ЗХУ.

Конкурсната документация е публикувана на Интернет страницата на Агенцията в рубриката „Проекти и програми“ – НПЗ по чл.44, ал.1 от ЗХУ.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 18.04.2022 г.

Проектните предложения заедно с изискуемите документи, се подават с придружително писмо в деловодството на  Агенцията за хората с увреждания по един от следните начини:

1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. „Софроний Врачански” №104-106:

- на електронен носител – всички документи, подписани и сканирани;

- на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител – всички документи, подписани и сканирани

или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посочения електронен адрес на АХУ – e-mail: [email protected]. Непосредствено след подаване на проектното предложение, всеки кандидат е длъжен да изиска от Агенцията за хората с увреждания входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

Съдействие при кандидатстване може да бъде получено на следните телефонни номера: 02/931 80 95 и 02/832 90 73.

 

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"