РИОСВ издаде 5 предписания на "Оргахим"

РИОСВ - Русе изиска план-програма с конкретни мерки, свързани с работата на пречиствателната станция за отпадъчни води на „Оргахим Резинс“ АД. Предстои поетапното им изпълнение, под контрола на екоинспекцията. 

Тези и още 5 предписания са дадени на операторите „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД, след поредица от екипни проверки по постъпили сигнали за неприятни миризми на ацетон в района на Западна промишлена зона и отделни части на Русе. 

Дружествата „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД експлоатират собствени локални пречиствателни съоръжения (ЛПСОВ), но използват една площадкова канализация. Пречистените води от „Оргахим“ АД постъпват в пречиствателната станция на „Оргахим Резинс“ АД, откъдето смесеният поток, чрез площадковата канализация зауства в градската канализационна мрежа, по бул. „Трети март“. 

При извършените проверки са установени пропуски по отношение на начина на отвеждане на производствените отпадъчни води до ЛПСОВ на „Оргахим“ АД (с физико-химично стъпало), както и такива, свързани с правилната й експлоатация. В кратки срокове дружествата следва да предприемат необходимите действия за изпълнение на дадените предписания. 

Взети са и проби отпадъчни води от изхода на ЛПСОВ на „Оргахим Резинс“ АД, като резултатите не показват отклонения от определените норми, заложени в Комплексното разрешително (КР) на дружеството. 

Извършени са две обследвания на канализационните отклонения от площадкова канализация на „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД, като за целта е използвана тонираща боя на водна основа. При обследването не е констатирано нерегламентирано отвеждане на отпадъчни води.  

Предстои проверка за спазване условията в КР на „Оргахим Резинс“ АД, както и контрол по изпълнението на дадените предписания.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"