ОИЦ Русе продължава дейността си и през следващите две години

ОИЦ - Русе продължава дейността си и през следващите 2 години, след като бе подписан новият договор BG05SFOP001-4.007-0008-C01 между Община Русе и УО на ОП „Добро управление“. Това обяви на пресконференция ръководителят на проекта „Eфективно функциониране на Областен информационен център – Русе 2022-2023” Димитър Генков.

Както и досега, центърът ще продължи да популяризира политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). „Фокусът отново ще е насочен към различните бенефициенти, а целта е те да бъдат добре информирани за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за отворените процедури  и условията на които те и проектите им трябва да отговорят“ – поясни Димитър Генков.

Кандидатите и бенефициентите ще могат да разчитат на помощта на ОИЦ и при работа с платформата ИСУН 2020, чрез която се подават и отчитат проектните предложения. Центърът ще подготвя и разпространява рекламно-информационни материали, ще подбира и популяризира добри практики.

„Нов момент в нашата дейност през следващите години е участието ни в експертния състав към Регионалните съвети за развитие, по-точно в звената за медиация и публични консултации, във връзка с прилагане на интегрирания териториален подход.  Целта е  намаляване на регионалните дисбаланси през програмния период 2021 – 2027 г. чрез изпълнение на интегрирани териториални инвестиции, които ще стъпват на местните нужди и на местните потенциали“, поясни експертът Габриела Стефанова.    

Общата стойност на проекта е 339 997,28 лева, като безвъзмездната помощ е 100 процента. Тя се осигурява 85 % от ЕС чрез Европейския социален фонд и  15 % от националния бюджет.

      Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)