Пожарната припомни правилата за безопасно ползване на уреди с газ

В началото на годината се забелязва тенденция за зачестяване на инциденти, възникнали при ползване на газ пропан-бутан. В резултат на такива битови инциденти един човек е загинал, а друг е пострадал тежко с над 20% изгаряния. Неизменно изводите от направените анализи на пожарната обстановка сочат, че най-често пожарите възникват в жилищно-комуналното стопанство и са вследствие на небрежност и подценяване на мерките и правилата за пожарна безопасност. Най-често жертви на такива инциденти са възрастни хора. Децата също попадат в рисковата категория.

Гражданите трябва да знаят, че ползвателят на газови системи и инсталации е длъжен да осигури тяхната безопасна и безаварийна експлоатация, твърдят от пожарната. Дейностите по поддържане и проверка са регламентирани в Наредбата за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (приета с постановление на Министерски съвет №243/2004 г.), както и техническата им документация. Ползването трябва да е по предназначение, точно както е определено в инструкциите на производителя.

Въглеводородната смес от пропан и бутан е горим, взривоопасен газ, който е по-тежък от въздуха и при изтичане се наслоява в долните части на помещенията. По тази причина никога не бива да се съхранява и употребява в подземни помещения, както и в такива, пода на които е по-ниско от нивото на терена, ако не са изпълнени конкретни изисквания от горепосочената наредба.

За обезопасяване на помещения, в които се използва пропан-бутан от изключителна важност е редовното проветряване на помещенията, както и съобразяването със следните мерки и предупреждения:

1. ПОЛЗВАЙТЕ САМО РЕГИСТРИРАНИ ИЗПРАВНИ БУТИЛКИ, ПРЕМИНАЛИ ПЕРИОДИЧЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД, СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ!

2. ЗАРЕЖДАЙТЕ БУТИЛКИТЕ ЗА ГАЗ САМО ПРИ ОТОРИЗИРАН И ЛИЦЕНЗИРАН ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ДОСТАВЧИК!

Гражданите трябва да знаят, че всички пунктове за пълнене на газови бутилки на битови абонати, трябва да са разположени в отделни специално оборудвани сгради, като те могат да бъдат и в района на дадена бензиностанция, но трябва да отговарят на специални изисквания и да са снабдени с съответните измервателни уреди. Зареждането на бутилки с пропан-бутан от колонка на автоснабдителна станция е недопустимо и абсолютно забранено!

В стандартните и безопасно напълнени бутилки, количеството газ да бъде максимум до 80% от капацитета на бутилката при нормални температурни условия 20˚С. Препълването на бутилка над 80 % от капацитета й в комбинация с повишаване на околната температура над нормалните условия или приложено механично въздействиие, например удар след падане, води до повишен риск от  разрушяване и опасност от взрив. Препълнената бутилка предизвиква изтичане на течен пропан-бутан в горивното устройство на уреда под формата на факел, а не с нормален, характерен с бледосин цвят пламък. Факелното горене в затворени пространства е много опасно и често води до възникване на пожари с тежки последици.

3. Бутилките напълнени с пропан–бутан да не се съхраняват и експлоатират в близост до източници на топлина – печки, комини, котлони и нагрети повърхности!

4. Спазвайте изискванията за безопасност при транспортиране и съхранение, посочени в инструкциите!

Запомнете, пропан-бутанът е безопасен, когато се спазват правилата!

5. Никога не се използват редуцир–вентили, които не са предназначени за битови бутилки за газ пропан–бутан, както и такива които са с напукани или разкъсани уплътнения. Редуцир–вентил със счупена или повредена игла не трябва да се експлоатира!

6. Не се използат стари, напукани и повредени маркучи, такива с дължина над 1,5 м, както и прегънати или с липсващи притягащи скоби. Опасни за експлоатация са и маркучи, които не са предназначени за газ пропан–бутан.

7. Никога не бива уредите, работещи с газ пропан–бутан да се използват без наблюдение, както и от лица незапознати с инструкциите за безопасност, от деца и хора с намалена физическа дееспособност.

8. Имайте предвид, че при загасване по някаква причина на пламъка, газът продължава да изтича от бутилката и загазова обема на помещението. Тогава има опасност от взрив и трябва незабавно да се спре изтичането на газ от крана и да се осигури проветряване на помещението!

9. Трябва да знаете, че туристическите газови бутилки са предназначени за работа при естествена вентилация, т.е те трябва да се експлоатират само извън помещения.

АКО УСЕТИТЕ МИРИС НА ГАЗ!!!

- проверете дали сте затворили добре вентила. Ако той е отворен, опитайте да го затворите, за прекратите работата на уреда.

- незабавно проветрете помещението!

АКО ИМА МИРИС И ТЕЧ НА ГАЗ, КОЙТО НЕ МОЖЕТЕ БЪРЗО ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ САМИ!!!

- отворете прозорец за да осигурите свеж въздух и намаляване концентрацията на газ във въздуха!

- по възможност изнесете изпускащата бутилка на открито!

- постарайте се незабавно да отстраните потенциалните източници за запалване - електрическа искра вследствие включване/изключване на електроуреди или осветление, статично електричество от триене на дрехи от изкуствена материя, тютюнопушене и т.н. Не ползвайте и мобилни апарати!

- предупредете съседите за опасността и помогнете на децата и възрастните да се евакуират своевременно!

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ГАЗОВО ГОРИВО (ПРОПАН-БУТАН): Устройването и техническото поддържане на газови уреди трябва да се извършват само от специалисти с подходяща квалификация. Експлоатацията на уредите трябва да се осъществява от хора, преминали обучение за работа с тях. Трябва да се спазват минимални изисквания за безопасност при използване на уредите, поради високия риск на пожарна опасност и задушаване:

- да се извършва постоянен контрол за техническата изправност на съоръженията - автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа (през целия период на експлоатация на уреда).

- използване на стандартни уреди. Да не се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход.

- задължително да се осигурява естествена вентилация на помещенията, които се отопляват или готвят с газови печки.

- недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота нула (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.

- да се проверява периодично състоянието на уреда и херметичността на газопроводите (маркучите или шланговете) за евентуален теч, който е изключително опасен.

- изтичане на газ в затворено пространство може да се установи по мириса на чесън, който се добавя с цел повишаване на безопасността. В случай, че усетите специфичната миризма, веднага затворете вентилите и започнете проветряване на помещението. Пропан-бутанът е по-тежък от въздуха и се наслагва в ниските части на помещението, поради което проветряването трябва да се извърши и за най-ниските точки.

- при изтичане на газ не използвайте източници, които могат да предизвикат искра. Дори и най-малкият източник на запалване (искра) може да предизвика взрив. Ако е тъмно, не палете лампата и не ползвайте открити огнеизточници – запалки, свещи и др. По най-бързия начин изключете електричеството. Ппроверката за изтичане на газ никога да не се извършва чрез поднасяне на открит огън към съмнителното място. Това можете да извършите чрез нанасяне на сапунен разтвор на мястото на евентуалния теч.

- при всяко пълнене на битовите бутилки с газ на определените за това газостанции се извършва задължителна проверка на годността на съда под налягане. Периодично съдовете трябва да се подлагат на проверка от оторизираните за това органи, по специална методика за откриване на скрити дефекти. Всяка профилактика, свързана с нормалната работа и използване на газов уред е посочена в задължителната инструкция на производителя. При покупка на газов уред изискайте от търговеца да Ви предостави инструкцията за експлоатация на уреда на български език.



Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"