Проверка установи: Язовирите в Русенско са безопасни

Животът

10-12-2021, 16:35

Автор:

Ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Инспектират всички язовири в Русенско

Приключиха проверките на хидротехническите съоръжения в Русенско, назначени от областния управител Борислав Българинов. В част от тях участва и неговият заместник Синан Хебибов. Оказва се, че болшинството от язовирите са в добро експлоатационно състояние. Два от общо четиринайсетте обекта са напълно източени и не работят. Става дума за язовирите „Образцов чифлик“ и намиращият се в Каран Върбовка. И при двата коритата са обрасли с растителност, като при първият преливникът е компрометиран и не изпълнява предназначението си. Колкото до язовира в Каран Върбовка, той е в изправно състояние, но на този етап не се използва и не се предвижда в следващите години възобновяване на експлоатацията му. Единствено на язовир „Борово“ се извършват ремонтни дейности и към момента. Той има нужда от смяна на изпускателя. Спирателният кран е запушен и нефункциониращ. Предприети са действия по продълбочаване на преливника с цел смъкване нивото на язовира до т.нар. мъртъв обем. Към момента язовирът е почти празен. Именно по преливника се отвеждат постъпилите водни количества в язовира. Важно е да се знае, че той не застрашава инфраструктурата в общината, независимо от нарушените показатели за технологична и конструктивна сигурност и наложените ограничения в натоварването на съоръжението. При останалите язовири водният обем варира между 20 и 75% от максималния такъв. Най-пълни са язовирите „Пейчиново“ и „Пет кладенци“. И двата са запълнени на 75%. Колкото до трите най-големи язовира „Баниска“ „Бойка“ и „Николово“, в тях водният обем е съответно 48%, 25% и 60% от максималния допустим. На 30% са запълнени два сравнително малки язовира „Раднева чешма“ и „Пазванска чешма“, намиращи се в община Бяла. Припомняме, че захранването с питейна и битова вода в региона става посредством кладенци и сондажи на естествени подземни водоизточници, а не чрез язовири. Без проблеми се оказват и хвостохранилищата на „Каолин“ АД в градовете Ветово и Сеново, чието предназначение е съхранение на технологични отпадъци от производството. Те отговарят на всички съвременни изисквания за безопасност. В обхвата на проверките влязоха и отводнителните помпени станции в Русенско. Те са в изправност и в готовност. Каналите към тях са прочистени и имат капацитет да поемат евентуални по-високи водни нива. За всички обекти има изготвени планове за действие при аварийна ситуация. Спазени са и предписанията на областния управител. Ремонт е извършван на пет от проверяваните язовири. През 2015 е бил ремонтиран изпускателят на „Бойка“, а през 2017 такива ремонти са били извършени на язовирите в Николово и Тетово. По-сложни ремонти през 2006 година са били направени на други два язовира – „Бистренци“ и „Пет кладенци“. И при двата е имало преливане и разрушаване на част от стената.

Припомняме, че Областна администрация – Русе ежедневно получава информация относно моментния и максималния обем на язовирите. Областният управител е в контакт с всички страни, имащи отношение към управлението на този тип водоеми и при необходимост и при повишаване риска от преливане на който и да е от тях Областна администрация Русе е в готовност да реагира незабавно.

По-късно през деня очаквайте информация и относно проверките, касаещи защитните диги, както и хидротехническите съоръжения в населените места и извън тях.

 Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден