Близо 390 молби за покупка на общинско жилище

Продължава приемът на заявления за покупка на общинско жилище от техните обитатели, като техният брой до този момент е 388. Четиримесечният срок за подаването им стартира на 15 октомври 2021 г. и ще продължи до 15 февруари 2022. Броят на жилищата, определени за продажба с решение на Общинския съвет, е 48 или 3% от общия фонд. Получените средства ще бъдат използвани основно за ремонт на останалите общински жилища.

Община Русе припомня, че след промяна на Наредба №6 право на закупуване имат само наемателите, които ползват общинско жилище от общия фонд за настаняване. Няма да се продават жилища от резервния фонд, ведомствените жилища и къщите, отредени за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. Част от заявителите обитават именно такива жилища и поради тази причина техните документи не се класират за разглеждане от комисията, за което своевременно са уведомени от общинската администрация.

С оглед многократно надвишаващия брой на подадените заявления, Общината информира заявителите, че ще бъде изготвена класация според критериите, приети в Наредбата, които включват:

-срокът на обитаване на общинското жилище от заявителя, при който ще се получава 1 точка за всеки 5 завършени години;

-възрастта на жилището - 1 точка за година;

-видът на конструкцията - 3 точки за панелно жилище, 1 т. за ЕПК и 2 т. за тухлено.

За прилагането на горепосочените критерии, както и за всички други условия, разписани в Наредбата, ще следи комисията за разглеждане на заявленията. Тя е с председател ресорния зам.-кмет Златомира Стефанова и в нейния състав влизат трима служители от общинската администрация, двама от ОП “Управление на общински имоти” и седем общински съветници.

Продажните цени на жилищата ще бъдат определени от Общинския съвет и няма да са по-ниски от пазарните им оценки. При ценообразуването няма да се взимат предвид направени подобрения в жилището, тъй като в договорите за наем на общинско жилище се предвижда ремонт, който наемателят евентуално ще извърши за своя сметка.

При одобрение на подадено заявление и след издадена заповед на кмета на Община Русе, купувачът трябва да заплати в тримесечен срок от влизането й в сила цената, дължимите данъци и такси. Неплащането им в посочения срок ще се счита за отказ от страна на лицето за закупуване на жилищния имот.

Гарант за обективното разглеждане на заявленията е спазването на критериите за откритост и прозрачност, от които се ръководи Община Русе в настоящия мандат, както и подробно разписаната система от условия и изисквания при подбора на подадената документация.

Разнородният състав на комисията осигурява пълен контрол на последващите решения относно одобрението или неодобрението на подадените заявления. След обявяването им те ще бъдат достъпни във всеки един момент за всички заинтересовани лица.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен