ОИЦ-Русе представи новото си издание с успешни проекти

Областният информационен център – Русе представи новото си издание с успешни проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през програмен период 2014 – 2020 в област Русе. 

В него са подбрани 28 проекта на различни бенефициенти, подкрепени от различни програми. 9 от тях са осъществени на територията на община Русе. Общините Ветово и Иваново са представени с по два проекта на земеделски производители,  а Сливо поле, Ценово, Борово, Бяла  и Две могили с по три проекта на различни бенефициенти, финансирани освен от ПРСР и от ОПИК, ОП РЧР, ОП НОИР  и от Оперативна програма за храни и/или допълнително материално стимулиране.

Идеята е да покажем как европейските пари подкрепят подобряването на публичната инфраструктура, модернизацията на малкия и средния бизнес, включително на земеделските производители, образователната и социална интеграция, безопасността и реакцията при бедствия в дунавския регион, туризма и подобряването на корабоплавателния път в българския участък на река Дунав. 

В презентацията си експертът Габриела Стефанова специално обърна внимание на един от проектите, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспобност“, но чрез единствената в нашата област Местна инициативна група (МИГ)  Тутракан – Сливо поле. Благодарение на това ряховската фирма „Изолат“ успява да се сдобие с високотехнологични машини при изключително изгодни условия – 90 % БФП, каквито голямата програма ОПИК не предлага.

        Журналистите получиха и актуална информация, свързана с предстоящо отваряне на подмерки 6.1 и 6.3 на ПРСРС 2014 – 2020 г.   Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ се очаква да бъде отворена за кандидатстване до 25 ноември 2021 г. Тя е насочена към млади фермери и помощта за един проект е до 25 000 евро. С приоритет ще бъдат проекти на кандидати, които имат образование в областта на селското стопанство, които осигуряват устойчиво развитие на стопанството, които отглеждат животни и плодове и зеленчуци, които планират биологично сертифициране, внедряват иновации  и цифровизация и създават устойчива заетост.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ ще бъда отворена до края на ноември. Максималната помощ за един проект е 15 000 евро. Право да кандидатстват имат регистрирани земеделски производители, икономическият размер на стопанството, изчислен в  стандартен производствен обем (СПО) трябва да е от 2000 до 7 999 евро. Отпада изискването към кандидатите най-малко 33% от приходите им за предходната календарна година да са от земеделски дейности, което ще разшири кръга на допустимите фермери. По тази подмярка проектите, насочени към биологично производство, които са разположени в Натура 2000 или планински райони, които включват иновативни и цифрови технологии също ще имат приоритет.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)