Постоянни комисии в ОбС ще се запознаят с отчети на общинските дружества

Мисия

22-11-2021, 07:00

Снимка:

ОбС

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Финансови анализи, придружени с отчети за приходите и разходите  към 30 септември 2021 г., представят този месец пред комисии в Общинския съвет шестте общински дружества в Плевен. Финансови справки са внесли: ДКЦ II, ДКЦ III, „Инжстрой“ ЕООД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД. Отчет за посочения период представя и общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“.

Съгласно изискванията на общинската нормативна уредба, управителните органи на дружествата представят пред постоянната комисия по "Стопанска политика и транспорт" писмен анализ за финансовите си резултати. Анализът е придружени от отчет за приходите и разходите, баланс и доклад на контрольора за всяка фирма. Справките са предмет на обсъждане и в постоянната комисия по „Бюджет и финансова политика“, съгласно резолюция на председателя на местния парламент Мартин Митев. 

Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен този месец заседават при спазване на противоепидемичните мерки при следния график:

22 НОЕМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК по „Стопанска политика и транспорт" с председател Христослав Михайлов заседава в понеделник от 13,00 ч. Комисията ще разгледа отчетите за финансовото състояние на общинските търговски дружества към 30.09.2021 г. Втора точка е представяне на отчет за дейността на ОП „Управление на общински земи и гори“ за периода 01.01.2021 - 30.09.2021 г.

ПК по „Бюджет и финансова политика" с председател Пепо Петков заседава от 13,30 ч. по дневен ред от 10 точки. Освен фирмените отчети, ще бъде разгледано и предложение за промяна в Приложение №10А „Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на Европейския съюз през 2021 г.“ Втора точка е обсъждане на продажба на застроен поземлен имот - частна общинска собственост, с площ 485 кв.м по регулационния план на гр. Славяново, отреден за жилищно строителство, на собственик на законно построена върху имота сграда. Съветниците ще се запознаят и с предложение за закупуване на поземлен имот в гр. Плевен, жк „Сторгозия“, както и с предложение за изкупуване на идеални части от съсобствен имот на ул. „Дойран“, притежавани от длъжник по изпълнително дело. В дневния ред е включена и преписка от Сдружение “Изкуствата да мен”, за включване на Осмото издание на Международния фестивал на китарата - Плевен 2022 г. в Културния календар на Община Плевен за 2022 г.

 ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" с председател инж. Йордан Василев заседава от 15,00 ч. по 11 точки. Сред тях са: Обсъждане на проект за улична канализация по ул. „Майор Горталов“ към ул. „Маргит“ по плана на гр. Плевен; Предложение за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот в местността Чаира; Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за имот в местността Кованлъшки дол в землището на гр. Плевен; др.

23 НОЕМВРИ /ВТОРНИК/

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. по дневен ред от 9 точки. Комисията ще разгледа предложение за продажба на поземлен имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, ще обсъди и предложение за безвъзмездно прехвърляне на Медицински университет  - Плевен, правото на собственост върху нежилищен имот - частна общинска собственост, с площ 2001 кв.м, находящ се в землището на с. Бохот, местността Попово, заедно с построените в имота три броя сгради. Дневният ред включва и преписка от Сдружение БАЛИЗ относно предоставяне за безвъзмездно ползване на подходящо за дейността на организацията помещение.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" с председател Свилен Трифонов заседава от 14,30 ч. Ще бъде разгледана точката за продажба на поземлен имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, както и тази за безвъзмездно прехвърляне на Медицински университет - Плевен, правото на собственост върху нежилищен имот в землището на с. Бохот.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"