Шест търговски дружества с общинско участие отчитат печалба за 2020 г., две са на загуба

Шест от осемте търговски дружества, в които Община Русе е съдружник и акционер, отчитат положителен финансов резултат за 2020 г., а две от тях приключват със загуба.

Община Русе е съдружник в едно дружество с ограничена отговорност и акционер в седем акционерни дружества, в които има различно участие в капитала, както следва: „Водоснабдяване и канализация“ ООД – 32%, „Сплендид“ АД – 50%, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – 11,06%, „Агропродукт“ АД – 25%, , „Нова Деница“ АД – 3,81%, „Обединена Българска Банка“ АД – 0,000128%, „Българска стокова борса“ АД – 1,067% и „Арена Русе“ АД – 49%

Анaлизът на гoдишнитe финaнcoви oтчeти и дoĸлaдитe зa дeйнocттa нa тъpгoвcĸитe дpyжecтвa, които са публични и достъпни в Търговския регистър, сочи, че първите шест от тях излизат на печалба, а останалите две - „Арена Русе“ АД и „Българска стокова борса“ АД отчитат загуби за 2020 г.

Всички търговски дружества, в които Община Русе е съдружник и акционер, с изключение на „Агропродукт“ АД, след проведени Общи събрания на акционерите и съдружниците, са приели годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността си за 2020 г., взели са решения за разпределяне на печалбата и са подали в срок необходимите документи за публикуване в ТР.

Съгласно решения на Общите събрания, дружествата не разпределят дивидент и осчетоводяват положителния финансов резултат за 2020 г. като неразпределена печалба, за попълване на фонд „Резервен“ или за покриване на загуби от предходни години.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден