В ММС приемат младежки проекти

До идния понеделник ще могат да се подават проектни предложения по Националната програма за младежта за тази година. Тематичните области, по които ще може да се кандидатства са свързани с неформалното обучение за придобиване на умения и ключови компетентности, екология и опазване на околната среда, насърчаване на здравословен начин на живот, толерантност и европейска принадлежност, както и свободно време, творчество и култура. Това стана ясно от проведен разговор между областния управител на Русе Борислав Българинов и ръководството на Министерството на младежта и спорта.

В настоящата процедура могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза и отговарящи на условията на чл. 5, ал. 1 от Наредба № 5 от 11.08.2016 година за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта. До класиране ще бъдат допуснати само организации, които не са сключили договори за предоставяне на финансиране през настоящата година по други програми, администрирани от Министерството на младежта и спорта, като всяка организация може да подаде само едно проектно предложение в настоящата процедура.

Формулярът за кандидатстване и приложенията към него, както и допълнителна информация, са достъпни на интернет страницата на Националната информационна система за младежта и на Министерството на младежта и спорта. Въпроси могат да бъдат задавани до три дни преди изтичане на крайния срок за кандидатстване на e-mail: npm@mpes.government.bg.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)