Институции обсъждат механизма на образователната система

Животът

13-08-2021, 14:58

Снимка:

Област Русе

Автор:

ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Синдикат „Образование“ иска 10% увеличение на учителските заплати

По инициатива на Областна администрация – Русе и Регионалното управление на образованието в Русе (РУО) се проведе междуинституционална среща на Областния координационен център (ОКЦ) във връзка с насоките за работа през предстоящата учебна година, както и отчет за реализираните дейности по изпълнение на „Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“ (Механизма).

Срещата бе водена от д-р Стефка Караколева – заместник областен управител на област Русе и председател на ОКЦ, а в нея взеха участие  представители на общините на територията на областта, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, Областна дирекция на МВР – Русе, Регионална здравна инспекция – Русе, както и експерти от областната администрация.

Като най-често срещани причини за отпадането от образователната система, д-р Росица Георгиева – началник на РУО очерта: миграция на семействата в чужбина и в страната, редица социално-икономически причини, особености в социалните норми при ромската етническа общност – ранни бракове, ранно раждане на деца, нежелание на родителите децата им да се обучават след определена възраст. В единични случаи и на много тежко болни деца (неподвижни, с множество увреждания, неговорещи), което затруднява много включването им в образователната система. „Връщането на децата в клас е изключително важно за нас като общество. В училище се създават не само навици за усвояване на конкретно учебно съдържание, но и на по- късен етап, когато те вече са профилирани в професионални гимназии, и т.нар. трудови навици. Колкото по-малко деца и ученици не са отпаднали от образователната система, толкова по-малко лица ще тежат на социалната и правораздавателната ни система след години.“ - отбеляза началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева.

Беше представена статистика и сравнителен анализ от внедряването на Механизма през 2017 г. до настоящия месец на 2021 г. За период от  3 години  делът на необхванатите в образователните институции деца и ученици е намалял с 12 %.

Към 05 август за област Русе подлежат за обхват – 4737 деца и ученици, в т.ч. 1396 – 5-7 годишни, като 4002 от тях са в чужбина.

В контекста на горното, приоритети в дейността на екипите за обхват през настоящата година за област Русе е изпълнение на определените мерки по отношение на децата и учениците в прилагане на комплекс от мерки спрямо децата и учениците в риск и тези необхванати в образователната система. Основен приоритет е включването в образователната система на 5 – 7-годишните деца и налагане, при необходимост, на наказания от компетентните органи за неспазване задълженията на родителите по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищно образование.

Отчетени бяха и някои трудности, свързани с работата на екипите за обхват и въвеждането на предложените мерки в Информационната система за реализацията на Механизма (ИСРМ). С цел решаване на тези проблеми, възникна идеята да бъде организирана информационна среща с участието на представители на екипите за обхват, за по-голяма ефективност и оптимизиране на тяхната дейност. Предвижда се тя да бъде проведена в периода между 01 – 10 септември, като акцентът ще бъде работата с ИСРМ.

В заключение, д-р Караколева благодари за усърдието на всички институции, ангажирани с Механизма и изрази увереност, че добрата координация и съвместни усилия ще бъдат водещи и в бъдеще. Не на последно място тя подчерта, че всички дейности, които са заложени в Постановление №100/08.06.2018 г. на Министерски съвет за реализирането на Механизма трябва да се изпълняват стриктно и че работата в информационната система е една от тях.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен