Завърши изграждането на два нови социални центъра в Русе

В Русе завърши изграждането на два нови социални центъра.
На 06.02.2019 г. стартира реализацията на проект „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания /съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността/ на територията на Община Русе: - един център за грижа за лица с психични разстройства; - един център за грижа за лица с различни форми на деменция“.
Чрез реализиране на дейностите по изграждане, ремонт, обзавеждане и оборудване, Община Русе осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора с психични разстройства и деменция, в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, съобразени с европейските изисквания за деинституционализация и живот в общността, разработени от Министерство на труда и социалната политика.
Община Русе реализира дейностите по проекта в съществуваща сграда на закрития Дом за деца лишени от родителска грижа „Св. Димитър Басарбовски“ - гр. Русе.
С реализация на проектните дейности е осигурена подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Русе, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора с психични разстройства и деменция, заявиха от Бялата сграда.
Осигурена е съответната инфраструктура за реализиране на социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността, като са създадени:
- един център за грижа за лица с психични разстройства на територията на Община Русе, с капацитет 15 лица;
- един център за грижа за лица с различни форми на деменция на територията на Община Русе, с капацитет 15 лица.
Бюджетът на проекта е в размер на 1 150 900,00 лв., от които 1 125 000,00 лв. безвъзмездна финансова помощ и 25 900,00 лв. собствен принос на Община Русе.
Очакван брой ползватели, които ще бъдат засегнати от ефекта на проекта са 15 лица с психични разстройства и 15 лица с деменция.
За целите на дългосрочната грижа в двата центъра са обособени спални помещения, като всяка от стаите дава възможност за пребиваване на до две лица едновременно за психичните разстройства и до три лица с деменция. Към спалните помещения са обособени и самостоятелни санитарни възли.
Помещенията за групови дейности осигурят възможност за провеждане на занимания (свободни дейности и занимания подпомагани от персонала).
Обособени са и отделни кухненски боксове към трапезариите, оборудвани с необходимата техника за приготвяне на храна при домашни условия.
Обзавеждането и оборудването на всички помещения осигурява условия близки до домашната среда, като е съобразено с функционалните изисквания, дадени като насоки по проектното предложение.
За нуждите на двата центъра е изграден външен асансьор, с цел осигуряване на достъпна среда за лицата с увреждания. Облагородено е дворното място, като са създадени условия за почивка и отдих, а също и занимания на открито.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)