Разясниха паспортизацията на сградите, изискана от МРРБ

На информационна среща, организирана от Община Русе, служители на местната администрация и външен експерт разясниха процеса по паспортизация на сградите, изискан от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Според Наредба №5 от 28.12.2006 г. на МРРБ трябва до 2022 г. да бъдат изготвени технически паспорти както на съществуващите, така и на новите строежи в страната преди въвеждането им в експлоатация. Те съдържат обобщена информация за сградите, като част от данните се предоставят от собствениците, а друга от проектантски екип или избрана от собствениците консултантска фирма.

Техническите паспорти се издават за самостоятелни сгради, т.е. сгради със собствен идентификатор, който се вписва в документа. Живеещите в Русе могат да проверят идентификатора на своята собственост безплатно онлайн на сайта на Агенцията по кадастър, а жителите на малките населени места следва да изискат актуална скица от общината, към която принадлежи населеното място, или Агенцията по кадастър.

При отсъствие на налични проекти или данни, които гражданите трябва да предоставят за изработването на паспорта, те могат да ги изискат от Община Русе и при наличие в архива, да им бъдат предоставени копия. Ако в архива на Общината не се съхраняват проекти, тогава се възлага архитектурно заснемане на проектантския екип или наетата консултантска фирма.

По закон правото да изготвят паспорта имат лицензираните от МРРБ консултантски фирми. При избора си гражданите трябва да съблюдават за наличието на действащо удостоверение от министерството, списък с правоспособните служители и валидна застраховка за категорията строеж, в която е съответната сграда.

Право да изготви технически паспорт има и група проектанти с пълна проектантска правоспособност.

Обследването за енергийна ефективност е задължителна част от изготвянето на техническия паспорт на сграда. То се извършва единствено от фирма с удостоверение да извършва дейността, получено от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Гражданите могат да се запознаят подробно с наредбата, регулираща процеса на издаване и регистрация на техническите паспорти, образеца на технически паспорт и отговорите на най-често задаваните въпроси по темата в новата секция на Община Русе.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен