Подпомагат малки предприятия за преодоляване на ковид кризата

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лв.

Днес в 11.00 часа стартира кандидатстването по процедура за подбор на проекти „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.
Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лв. Размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 50 000 лв. като помощта е 100% и не се изисква съфинансиране от кандидатите. Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите.
Допустимите кандидати трябва да отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв. и в продължение на три месеца през последната една година да са регистрирали средноаритметичен спад в оборота си от поне 20% спрямо оборота за същите три месеца на 2019 г. Също така, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15 март 2021 година, кандидатстването е изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020.
Условията за кандидатстване и изискванията към кандидатите по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ще бъдат представени от експертите на ОИЦ – Благоевград по време на он лайн информационна среща в сряда – 24 февруари, от 10.30 часа на страницата на Областен информационен център – Благоевград във Фейсбук.
Пълният пакет документи по процедурата ще бъде публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен