Обявиха поредното издание на Националния ученически конкурс "Посланици на здравето" 2021 г.

Животът

13-02-2021, 12:06

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

„Посланици на здравето” цели да окуражи колкото се може повече училища да се включат в инициативата, да събуди интереса на учениците и да засили осведомеността им за мерките за намаляване и ограничаване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет), свързани с рисковите фактори – тютюнопушене/пушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.

Партньори в рамките на конкурса са: Министерството на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Световната Здравна Организация и Български младежки Червен кръст.

Право на участие имат ученици от 1 до 12 клас от цялата страна. Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас; 8-12 клас.

Конкурсът включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол; и Здравословно хранене и физическа активност.

Всеки участник в конкурса следва да избере свое заглавие, в обхвата на  горепосочените области.

Проектите участват в две фази:

Първа фаза - кандидатстване с проектно предложение (Приложение № 1);

Втора фаза - отчитане на резултатите (Приложение № 2).

Проектите трябва да бъдат на български език и да са напечатани. Обемът на проектите в двете фази трябва да бъде до 5 страници. В проектите могат да участват една или повече паралелки, независимо дали са от един и същ випуск (не се допуска индивидуално или групово, като част от класа).

В конкурса могат да участват паралелки и випуски, спечелили награди от предишно свое участие в конкурса, но с нови проектни предложения.

Проектите в двете фази на конкурса задължително се подават, придружени от следните коректно попълнени и подписани формуляри:

- за кандидатстване (Приложение №1);

- за отчитане на резултатите (Приложение №2).

Формулярите се изпращат, съгласно посочените срокове, в електронен формат, на електронен адрес: [email protected] и на хартия на пощенски адрес – София 1000, пл. „Св. Неделя” № 5, за Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

До участие в конкурса няма да бъдат допускани проекти, изпратени без формуляр съответно по Приложение №1 и Приложение №2, с неточна или непълна информация, както и с неподписан формуляр, съответно по Приложение №1 и Приложение №2.

За повече информация: тел. 02 9301 380 и тел. 02 9301 384, дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болестите и зависимостите ” при Министерство на здравеопазването.

Материалите за участие в конкурса „Посланици на здравето” трябва да бъдат изпратени както следва:

Първа фаза - до 10 април 2021 година (при изпращане по пощенски път важи датата на пощенското клеймо);

Втора фаза - до 15 ноември 2021 година (при изпращане по пощенски път важи датата на пощенското клеймо).

Всеки участник може да участва само с един проект по една от предложените подтеми. Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на проекта, с който участва в конкурса.

Проектите ще бъдат оценявани от Експертна комисия, включва представители на Министерство на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Световната Здравна Организация и Български младежки Червен кръст.

Експертната комисия се създава със заповед на министъра на здравеопазването.

Етапи на оценяване.

Iви етап: Оценява се кои от получените до 10 април 2021 г. проекти са достигнали адресата в срок, отговарят на изискванията и се допускат до втория етап. Списък на одобрените проекти ще бъде публикуван след 15 април 2021 г. на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и партньори:

http://www.mh.government.bg

 http://minedu.government.bg

 http://mc.government.bg

http://mpes.government.bg

http://www.moew.government.bg

http://youth.redcross.bg/bg

Електронен адрес на Регионалния офис на СЗО в България

IIри етап: Експертната комисия (посочена по-горе) оценява по зададените критерии изпълнението на допуснатите до втория етап проекти и предоставените в Министерството на здравеопазването (на електронен и хартиен носител) отчети в срок до 15 ноември 2021 г.  

Съгласно функционалните си компетентностите и приоритети всяка институция (МЗ, МОН, МК, ММС и МОСВ, РОСЗОБ и БМЧК) номинира и осигурява предметни награди за 12-сет най-добри проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място по З във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас); 3 проекта класирани за поощрителни награди по една за всяка възрастова категория. МЗ и РОСЗОБ осигуряват по една предметна награда в категорията специални постижения в областта на опазване на здравето.

Комисията обявява класирането до 20 ноември 2021 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и партньорите.

Награждаването на победителите ще се състои през декември 2021 година.

Награди:

За призови места:

I (първо) място предметна награда и грамота;

II (второ) място предметна награда и грамота;

III (трето) място предметна награда и грамота;

Поощрителни награди: предметна награда и грамота.

1 специална награда предметна награда и грамота.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"