80 000 лева за дооборудване на станция за въздуха вади от хазната Общината

Животът

28-01-2021, 14:43

Снимка:

Община Русе

Автор:

ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

10 000 евро иска да плати Община Русе за Световно по драконови лодки 2025

Между 60 и 80 000 лева ще струва дооборудването на автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух, която Община Русе ще наеме за срок от две години от Община Белене. Това заяви зам.-кметът Димитър Недев.

Решението за явяване на търг и придобиване на възмездно право на ползване за срок от 2 години върху движима вещ собственост на Община Белене – автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух със съпътстващо хардуерно и софтуерно оборудване, бе взето на сесия днес от 30 съветници, които гласуваха „За“, 0 „Против“ и 20 „Въздържали се“. Именно общинските съветници от ГЕРБ и СДС се въздържаха, тъй като не бяха удовлетворени от отговорите на администрацията на редица въпроси, които поставиха във връзка с апаратурата. Началната тръжна цена е определена на 1241,67 лева на месец без ДДС или 1490 лева на месец с ДДС.
Автоматичната станция е въведена в първоначална експлоатация през м. февруари 2015 г., в изпълнение на проект, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.
Станцията е оборудвана с автоматична газанализаторна апаратура за измерване на всички основни замърсители на въздуха: азотни оксиди, серен двуокис, въглероден оксид, озон и ФПЧ10, както и анализатори за измерване на специфични замърсители: бензен (анализатор сензорен тип за индикативни измервания, нереферентен метод) и анализатор за метанови и неметанови въглеводороди Thermo Scientific, модел 55i, с метод на измерване пламъчна йонизация (FID), в съответствие с приложимите норми.
В допълнение, станцията е оборудвана с гама-сонда за определяне на радиационния гама-фон и метеорологична станция за измерване на температура и влажност на въздуха, посока и скорост на вятъра, атмосферно налягане, слънчева радиация и количество валежи.
За постигане на специфичните цели на измерване на атмосферни замърсители в района на гр. Русе, а именно органични съединения от производствените площадки в промишлените зони, освен съществуващият анализатор за метанови и неметанови въглеводороди, ще бъде необходимо автоматичната станция да бъде дооборудвана.
Община Русе е изпратила писмо до МОСВ, ИАОС и РИОСВ за становище за необходимите анализатори, с които да се дооборудва автоматичната станция.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен