Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 11 акта за установени нарушения в рамките на месец

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 11 акта за установяване на нарушения през септември. Най-много актове са за нарушения на Закона за  управление на отпадъците, а 3 на Закона за защитените територии.

Общият брой на проверките е 150, на 124 обекта, от които 73 - планови, а 77 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 73 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

От директора на РИОСВ-Русе са издадени  4  наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица  са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 4 150 лв.

През септември са наложени две текущи месечни санкции на Градските пречиствателни станции (ГПСОВ) на град  Бяла за 306 лв. и на град Разград ГПСОВ-Разград в размер на 66 376 лв. за констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), заложени в разрешителните им за  заустване.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през септември е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost.htmlСнимка на Деня

Щрихи от Плевен