Условия за ползване на намаление на такса в подготвителните групи на детските градини в Община Русе

С Решение №192, прието с Протокол №10/18.06.2020 г. на Общински съвет Русе, се прие Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

Във връзка с приетото решение Ви информираме, че родителите на деца, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, за периода 01.06.2020 г. до 14.09.2020 г., заплащат сума в размер на таксата, която са заплащали до 31.05.2020 г.

Условието да се възползват от намалената цена на услуга се доказва с попълнено заявление до директора на съответната детска градина, придружено с документ, доказващ доход за член от семейството до 363,00 лв. за месеците март, април и май 2020 г. На предплатилите от посочената категория лица, сумите се възстановяват в срок до 30.10.2020 г., като е необходимо към подаденото заявление да се приложи и удостоверение за банкова сметка.Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов