Икономически активните лица в област Плевен са малко над 98 000

Най-много са заетите лица със средно образование - 57 хиляди души

В област Плевен през 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 98.1 хил., или 68.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност в област Плевен (15 - 64 навършени години) намалява с 1.3 процентни пункта. 

Общият брой на заетите лица през 2019 г. в област Плевен е 94.4 хил., или 46.1% от населението на 15 и повече навършени години.

Най-много са заетите лица със средно образование - 57.0 хил., следвани от заетите с висше образование - 27.1 хил., и с основно и по-ниско образование - 10.3 хиляди. 

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години през 2019 г. в област Плевен са 90.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 63.2%, съответно 68.1% за мъжете и 58.0% за жените. 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 25 - 34 навършени години през 2019 г. е 63.2%, или с 1.3 проценти пункта по-висок в сравнение с 2018 година. 

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години през 2019 г. достига 58.9%, или с 0.8 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2018 година.

Безработните лица в област Плевен през 2019 г. са 8.1 хил., като коефициентът на безработица за областта намалява с 0.1 процентни пункта спрямо 2018 г. и е 7.9%. 

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години през 2019 г. в област Плевен са 44.5 хил., съответно 19.0 хил.  мъже и 25.5 хил. жени.

През 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в Северозападния район е 273.4 хил., от които 148.9 хил. са мъже, а 124.6 хил. са жени. В сравнение с 2018 г. общият брой на заетите лица намалява с 0.9 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 43.0%, съответно 48.6% за мъжете и 37.9% за жените.

В Северозападния район най-много са заетите лица със средно образование - 178.3 хил., следвани от заетите с висше образование - 68.4 хил., и с основно и по-ниско образование - 26.7 хиляди.Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май