Общински съвет - Плевен с поредно решение във връзка с трасето на АМ "Хемус"

Дадоха съгласие, за прокварване на трасе, преминаващо през общински поземлени имоти в землището на с. Бохот

Общинският съвет в Плевен даде предварително съгласие за прокарване на трасе на АМ „Хемус" - участък от км 137+800, км 139+340 до км 167+572, преминаващо през общински поземлени имоти в землището на с. Бохот. Имотите са публична общинска собственост и с начин на трайно ползване пасища и мери.

С Решение №250 на Министерски съвет от 25 април 2013г. автомагистрала „Хемус" е обявен за обект с национално значение. Трасето на автомагистралата, съгласно внесен ПУП - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен в конкретния участък, обхваща землището на с. Бохот. С парцеларния план се засягат седем общински поземлени имота с начин на трайно ползване пасища, мери, публична общинска собственост в района.

Предварителното съгласие, дадено от ОбС - Плевен за промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти, е за срок от 5 години.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен