В Плевен са сепарирани 54 760 т смесени битови отпадъци през 2019 г.

В годишния отчет на Програмата за опазване на околната среда на Община Плевен 2019 - 2021 г., са представени данни и за управлението на отпадъците на територията на общината. Регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен приема отпадъците от шестте общини от региона - Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци. Битовите отпадъци се подлагат на предварително третиране в сепариращата инсталация, като през 2019 г. за третиране са предадени общо 54 760 т смесени битови отпадъци от населените места на общината, 7 949 т неопасни производствени отпадъци и 38 641 т неподлежащи на последващо оползотворяване след сепарация и некачествен компост. За компостиране са предадени и 1 060 т разделно събрани зелени отпадъци, както и 6 903 т биоразградими.

Разделно събраните битови отпадъци по договор с „Екопак България" за годината в Плевен и гр. Славяново са съответно: хартия и картон - 56 т, пластмаси и метал - 43 т и стъкло - 59 т. Други масово разпространени отпадъци, събрани разделно са още: 2.35 т излезли от употреба батерии, 325 т излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и 13.80 т излезли от употреба моторни превозни средства. На площадки с разрешително за дейности с отпадъци предадените разделно събрани от физически и юридически лица са: 190 т хартия и картон; 15.606 т пластмаси; 1753 т метални отпадъци; 2.914 т излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; 4.792 т излезли от употреба батерии; 93 т излезли от употреба гуми.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"