След сигнал от граждани, Община Русе постави два контейнера на ул. „Г. С. Раковски“

Във връзка с постъпили в общинска администрация писма, относно предоставяне на съдове за битови отпадъци на адрес: гр. Русе, ул. „Г. С. Раковски“,  на 14.11.2019 г. бе извършена проверка на място от служител на отдел „Екология“, към Дирекция „Екология и транспорт“ и представител на фирма „Нелсен – Чистота“ ЕООД.

Предвид посочените в писмата факти, Община Русе предприе мерки веднага, като възложи на фирмата, осъществяваща дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, предоставянето на 2 бр. съдове тип „Бобър“ на горепосочения адрес. Съгласно Заповед № РД-01-2924/30.10.2018 г. на Кмета на Община Русе, честотата на обслужване на съдове тип „Бобър“ е ежедневно.

Разчитам на съдействие от страна на гражданите да използват предоставените съдове по предназначение, съгласно законовите разпоредби и да не  допускат замърсяване на прилежащите площи. В съдовете за битови отпадъци не следва да се изхвърлят отпадъци от опаковки, за които в посочения район има обособени площадки на ул. „Асен Златаров“ №16 и №26.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен