Ще се проведе кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата за последващо третиране

В периода 19.09.2019 г. - 20.09.2019 г. от 10:00 до 16:00 часа, с местоположение: гр. Русе, ул. „Шипка“ № 33, ще се проведе кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата за последващо третиране.

Община Русе приканва всички физически лица, притежаващи посочените видове опасни битови отпадъци, да ги предадат в мобилният събирателен пункт.
Видове отпадъци подлежащи на приемане и последващо третиране.

1. Замърсени опаковки- Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

2. Лекарства с изтекъл срок на годност- Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

3. Живачни термометри и живак- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

4. Почистващи препарати, дезифектанти, белина и др., препарати за борба с вредители, киселини, основи и реактиви- перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества, пестициди, киселини, основи, фотографски химични вещества и смеси

5. Бои, политури и лакове; праймери и разредители за боя; терпентин; лепила, бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества, разтворители
 

За допълнителна информация по настоящата кампания:

тел. 082/506 793 – отдел „Екология“.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен