Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Русе е изцяло обновен

Състоя се заключителна пресконференция във връзка с приключването на проект BG16RFOP001-1.005-0004 „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба № 4 за достъпна среда на КСУДС”. На нея присъстваха зам.-кметът по хуманитарни дейности и ръководител на проекта г-н Иван Григоров, председателят на Сдружение „Еквилибриум“ Елена Петкова, екипът по проекта, медии и гости.

Комплексът за социални услуги за деца и семейства, чиито услуги ползват близо 120 души на месец, е делегирана от държавата дейност за предоставяне на услуги в подкрепа на децата и техните семейства, като алтернатива на институционалната грижа за деца в риск. В КСУДС се предоставят две социални услуги: „Център за работа с деца на улицата“ и „Център за обществена подкрепа“. Община Русе е възложила управлението на КСУДС на Сдружение „Еквилибриум”, които имат богат опит в развитието и предоставянето на социални услуги за деца и семейства. Чрез изпълнението на проекта е модернизирана материално-техническата база на предоставяните социални услуги и е осигурена безопасна и подходяща социална инфраструктура чрез цялостна реконструкция на сградата и дворното пространство. Извършен е основен ремонт на сградата, внедрени са мерки за енергийна ефективност и мерки за достъпна среда; стените вече са с хидроизолация и топлоизолация; ремонтиран е покрива; изградени са ново монолитно стоманобетонно стълбище и асансьор. За нуждите на центъра от битова гореща вода, по покрива на сградата е разположена система от плоски селективни слънчеви колектори; подменени са ВиК инсталацията, ел. таблата и осветлението; пригодени са нови пожароизвестителна система и система за видеонаблюдение, разширена е СОТ-системата. В рамките на дворното пространство е изградено мултифункционално игрище и площадки за изнесени уроци на открито, като извършено и допълнително облагородяване и озеленяване на имота; обособени са розариум и места за отдих.

Общата стойност на финансовите средства по проекта са в размер на 1 463 794, 74 лв., от които 735 873,10 лв. представляват безвъзмездна финансова помощ, 625 492,14 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 110 380,96 лв. са национално финансиране. Съфинансирането от Община Русе е в размер на 727 921, 64 лв. с ДДС.

Проектът, част от Инвестиционната програма на Община Русе за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2014-2020 г., се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, съгласно сключен Договор за БФП BG16 RFOP001-1.005- 0004-C01 от 27.04.2017 г., между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Русе, по процедура BG16RFOP001-1.005 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)