Онлайн платформа дава подробна информация за предоставяните услуги от публичните власти в България и Румъния

Заместник областният управител на област Русе г-н Свилен Иванов участва във финалната пресконференция по европейски проект, в рамките на който беше реализирана уникална по рода си онлайн платформа, чиято цел е да подпомогне сътрудничеството и координацията между публичните власти и други заинтересовани страни в трансграничния регион България – Румъния.

Платформата, която е достъпна на български, румънски и английски език на следния уеб адрес http://e-gover.net дава информация за електронните услуги, предоставяни от публичните власти в България и Румъния по кратък и структуриран начин. Тя е лесна за навигация и бързо достъпна на всякакъв тип устройства. Основният акцент при нейното разработване е върху инструмента за търсене, който позволява на посетителя да намери институциите, които предоставят съответните услуги. Често задаваните въпроси също могат да помогнат на потребителя с информация за електронното управление в двете страни. Платформата съдържа и секция, в която ще бъдат публикувани новини за нови услуги, добавени от институции или актуализации на услуги, както и информация за инвестиции, обучение и др., организирани или предлагани от публичните власти в трансграничния регион. Информацията в платформата се актуализира постоянно.

Онлайн системата е разработена въз основа на извършено проучване и анализ на публичната информация и услуги от двете страни на р. Дунав, включващо добри примери от практиката на други европейски държави и препоръки за подобряване на дейността на проучваните администрации, както и въз основа на проведени множество срещи със заинтересовани страни в България и Румъния, на които всеки е имал възможността да изложи своя опит, идеи и препоръки за съдържанието й.

Въз основа на споменатото проучване е разработена и първата по рода си трансгранична стратегия за подобряване на средата по отношение на публичните услуги в еврорегиона. Тя представя възможностите и потенциала, които биха могли да бъдат използвани за развитие и повишаване качеството на съществуващите обществени услуги и на отношението на непубличния сектор към публичните услуги на местните и регионални власти.

Днешната инициатива е част от предвидените дейности по проект „Създаване на информационна мрежа за улесняване сътрудничеството между публичните власти, НПО, бизнеса и гражданите в трансграничния регион България-Румъния - BG-RO E-GoverNet“, който се изпълнява от Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия в партньорство с Асоциация Конгресно и посетителско бюро Източен Дунав от Гюргево (Румъния) и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма Интеррег V-A Румъния – България.

Споменатият проект се реализира и с активната подкрепа на Областна администрация Русе.

Необходимо е да бъде отчетено и, че това е един от трите избрани европейски проекта, които бяха представени на работна среща на тема „Подпомагане на трансграничните региони с решения за електронно управление“ през месец октомври 2018 г. в Брюксел по време на Европейската седмица на регионите и градовете.