Експерти от България и Румъния обмениха опит в сферата на възобновяемите енергийни източници

Снимка:

Областна администрация

Автор:

ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Екип от експерти от Областна администрация Русе, Община Ценово и Окръжен съвет Гюргево участваха в обучителен курс на тема „Зелена икономика: Състояние и развитие на енергийната ефективност на ниво трансграничен регион Русе – Гюргево”.

Акцент беше поставен върху нормативната база за насърчаване устойчивото развитие на региона чрез подобряване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници, както и върху финансовото осигуряване на проекти от публичния и частния сектор в тази сфера. За целта детайлно бяха разгледани европейската нормативна уредба, националното законодателство на България и Румъния, наредбите към Закона за енергийната ефективност, регионалните документи, а също и източниците на финансиране, включващи възможностите за дотиране от международни програми и установяването на публично-частно партньорство.

Участниците бяха запознати и с технологиите за оползотворяване на слънчевата, вятърната, геотермалната и водна енергия, както и енергията, получена от биомаса. В тази връзка бяха представени множество примерни модели, свързани с устойчивото използване на енергийните ресурси в трансграничния регион. Дискутирани бяха и някои мерки за повишаване на енергийната ефективност и по-широкото използване на енергия от възобновяеми източници в административни сгради, обществения транспорт и уличното осветление.

Специално внимание беше обърнато на структурата и функционирането на европейския пазар на въглеродните емисии, като беше посочено, че схемата за търговия с емисии на ЕС е главен механизъм в политиката на Европейския съюз в борбата с климатичните промени.

Също така на присъстващите беше разяснена ролята, задачите и функциите на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и нейното взаимодействие с публичните власти и частните инвеститори при изграждането на обекти с възобновяеми енергийни източници. Именно за повишаване ефективността при наблюдение и контрол на плана, както и за оценка на постигнатите резултати и последващото съставяне на отчет беше представено използването на подхода Планиране, Изпълнение, Проверка и Действие, по-известен като PDCA (Plan, Do, Check, Act).

В програмата беше предвидена и практическа част, която включваше посещаването на два обекта, свързани с използването на енергия от възобновяеми, енергийни източници. Първият обект, с който участниците в обучението имаха възможност да се запознаят беше Пречиствателна станция за отпадни води – Горна Оряховица, която събира отпадъчните битови и промишлени води от Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица. Освен функциите по пречистване станцията разполага и с ко-генериращ газов блок, в който енергийният капацитет на получения биогаз се оползотворява за загряване на утайката на вход в метантанка, за задоволяване на нуждите на станцията от отопление, както и за покриване на част от разхода на електрическа енергия за работата на хидро-техническите съоръжения.

Вторият обект, който беше представен е соларен парк, намиращ се в близост до с. Самоводене, изграден със средства от Южна Корея. Мощността на соларната електроцентрала е 21MW и е разположена на площ от над 600 дка.

В края на обучението всеки от участниците от българска и румънска страна получи сертификат за проведеното обучение.

Инициативата, която се реализира като дейност по проект „Програма за трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе“, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България, се проведе в периода 24 – 29-ти март в гр. Велико Търново. Водещ бенефициент е Окръжен съвет Гюргево, а партньори са Областна администрация Русе и Община Ценово.

Целта на проекта е повишаване капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции при общ интерес като регионални инвестиции и зелена енергетика.

Съобщението може да бъде прочетено на бланка на проекта тук.